Delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı yerine getirilmeksizin davalı yanca ilk duruşmada davanın kabul edilmiş olması üzerine yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. Maddesi uyarınca tarife hükümleriyle belirlenen ücretin yarısına karar verilmesi gerekirken mahkemece davalı tarafın vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulmasının isabetli olmayacağı-
İİK'in 142/1. hükmüne göre, "cetvel suretinin tebliğinden yedi gün içinde her alacaklı takibin icra edildiği mahal mahkemesinde alakadarlar aleyhine dava etmek suretiyle cetvel münderecatına itiraz edebilir. Anılan hükümde yer alan "alakadarlar" ifadesinin, kural olarak şikayet eden alacaklıdan sıra itibariyle önce olan alacaklıları ifade ettiği-
1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız elatma bedellerine dair dava ve takiplerde mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretlerinin nispi olarak belirlenmesi gerektiği-
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 286 ve devamı maddelerinde düzenlenen koca tarafından çocuğun annesi aleyhine açılan soybağının reddine-
Trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemi-
2. HD. 22.05.2018 T. E: 2016/18177, K: 6536-
Kiralananın anahtarları, yöntemine uygun şekilde hukuken kiralayana teslim edilene kadar, kiralanan kiracının tasarrufunda bulunduğundan, kiracı teslim tarihine kadar olan kira paralarından sorumlu olması gerekeceği-
Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi-
Tarafların, uygulanacak faiz oranını belirlerken, 6098 sayılı TBK'nun 120/2. maddesinde öngörülmüş olan sınırlamayı dikkate almak zorunda olduğu, davacının takip konusu alacak kalemlerine uygulanması gereken azami faiz oranı TBK'nun 120/2. maddesine düzenlenmiş yıllık temerrüt faiz oranı olup, davacı kooperatifin genel kurullarında kabul edilmiş temerrüt faiz oranının, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuata yani 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 2/1. maddesine göre belirlenen yasal faiz oranının %100 fazlasını aşamayacağı-
İstihkak davalarında geçerli bir haczin ve geçerli bir icra takibinin bulunmasının dava şartı olduğu ve duruşmanın her aşamasında bu hususun mahkemece kendiliğinden araştırılacağı-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.