İİK'nun 66. maddesinde itirazla takibin duracağı hususunun, aynı yasanın 78. maddesinde de haciz isteme hakkının düzenlenmiş olduğu, haciz isteme hakkının ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir sene geçmekle düşeceği, haciz talebinin anılan sürede yapılmaması veya geri alındıktan sonra yenilenmezse dosyanın işlemden kaldırılacağı- İtirazla duran bir takipte,haciz isteme hakkı doğmadığından, icra müdürlüğünce takip dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verilemeyeceği-
Borçlu vekilinin süresi içinde icra mahkemesine başvurarak “yetki”ye ve “imza”ya itiraz etmesi üzerine belirlenen duruşma günü borçlu vekilinin duruşmaya gelmemesi ve duruşmaya gelmiş olan alacaklı vekilinin de “davayı takip etmeyeceğini” bildirmesi üzerine, mahkemece ”yetki“ itirazı yönünden gerekli kararın verilmesi ve “imza” itirazı yönünden ise “dosyanın işlemden kaldırılmasına” karar verilmesi gerekeceği-
Mahkemece yenilemeden sonraki ilk duruşma olan 20/01/2011 tarihli celsede davacı vekiline yeni duruşma gününün bildirilmesine karar verilmesi gerekirken, bu yapılmamış olmasına rağmen bir sonraki 24/03/2011 tarihli celsede tarafların gelmediklerinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılmasına ve sonrasında ise üç aylık süre içinde yenilenmediği gerekçesi ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin usul ve yasaya uygun düşmediği-
Bitmesi adli tatil zamanına rastlayan sürelerin HUMK.nun 177. maddesi uyarınca tatilin bittiği günden itibaren 7 gün uzatılmasının gerekeceği-
Bonoya dayalı takip dosyasının işlemden kaldırıldıktan sonra 3 yıl geçmeden yenilenmiş olması halinde, zamanaşımı süresi dolduğundan bahisle icranın geri bırakılmasına karar verilemeyeceği-
Duruşma davetiyesinin davacı vekiline usulüne uygun tebliğ edilmemiş olması halinde duruşmaya gelmediğinden bahisle «dosyanın işlemden kaldırılmasına» karar verilemeyeceği—
Her ne kadar vekil adı yazılmak suretiyle tebligat çıkarılmış ise de, adresin asile ait olması karşısında borçlu vekiline yapılmış bir tebligattan söz edilemeyeceği- Borçlu vekiline yapılan tebligata göre yapılan temyiz yasal 10 günlük sürede olup, süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesinin hatalı olduğu- Bir yıllık süre içinde haciz istendikten sonra, takibe devam edilmesi için takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılan dosyanın yenilenmesi durumunda “yenileme harcı” alınmayacağı- "İcra dosyası işlemden kaldırılmış olmasına rağmen, icra müdürlüğünce harç alınmaksızın dosyanın yenilenmesine karar verilmesinin usule uygun olmadığından bahisle ihalenin feshine" karar verilmişse de, bu hususun ihalenin feshi nedenleri arasında bulunmadığı-
Mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği takdirde HMK'nun 323., 326, 331/3 madde hükümlerine göre davalı taraf yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 7. maddesi hükmüne göre maktu vekalet ücretine hükmedilmesinin gerektiği-
Kamu düzenine ilişkin bu kurallara rağmen eksik harcın yatırılması için gereken işlemler yapılmadan esastan inceleme yapılarak asıl ve birleşen davalarda karar verilmesinin hatalı olduğu- İlke olarak dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmeyen bir kişinin sonradan herhangi bir şekilde dahili davalı veya benzeri tanımlamalarla davaya katılmaları veya davada yer almaları usulen mümkün olmadığı- Mahkemece harcın tamamlanması için hükme esas alınan bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak dava konusu .... parselin dava tarihindeki değeri tespit ettirilip asıl ve birleşen davalardaki taleplere yönelik harcın tamamlanması için asıl ve birleşen dosya davacılarına süre verilmesi, süresi içinde harç yatırılmaz ise dosyanın işlemden kaldırılması, harç eksikliği tamamlanır ise yargılamaya devam edilerek esastan inceleme yapılması, birleşen dava dosyasında satın alan kişi dava dilekçesinde taraf olarak gösterilmediğinden bu dosya davacısına satın alana dava açmak ve birleştirmek üzere süre verilmesi ve dava açılıp birleştirilirse işin esasına girerek yargılama yapılıp dava açılmaz ise mevcut hali ile karar verilmesi ve her davada davalı arsa sahipleri hakkında da hüküm kurulması gerektiği-
Yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde ise kusursuz sorumluluk ilkeleri gereğince tespit edilecek taşınmaz bedelinin davalı idareden tahsili isteği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.