TTTK. mad. 5/A uyarınca TTK'nun 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olarak düzenlendiği- Arabuluculukta davacının arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin tutanağın aslını ya da arabulucu tarafından onaylanmış örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olduğu, bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahkemece davacıya son tutanağın bir haftalık kesin süre içerisinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddine karar verileceği ihtarını içeren davetiye gönderileceğinin düzenlendiği- 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeden sonra arabulucuya başvurulmadan açılan fikir ve sanat eserleri sahipliğinden kaynaklanan tazminat davasının reddi gerektiği (bu hususun hem dava dilekçesinden, hem de yasa gereği geçmesi gereken 6 haftalık süre henüz dolmadan açılmış olmasından anlaşıldığı)- Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verileceği-
Arabulucuya başvurulmadan açılan davalı banka aleyhine açılan tespit davasının davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmesi gerektiği-
TTTK. mad. 5/A uyarınca TTK'nun 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olarak düzenlendiği- Arabuluculukta davacının arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin tutanağın aslını ya da arabulucu tarafından onaylanmış örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olduğu, bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahkemece davacıya son tutanağın bir haftalık kesin süre içerisinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddine karar verileceği ihtarını içeren davetiye gönderileceğinin düzenlendiği- 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeden sonra arabulucuya başvurulmadan açılan marka hakkına tecavüzün tespiti, önlenmesi talepli davanın reddi gerektiği (bu hususun hem dava dilekçesinden, hem de yasa gereği geçmesi gereken 6 haftalık süre henüz dolmadan davanın açılmış olmasından anlaşıldığı)- Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verileceği-
Davacı şirketin, gerçek kişi tacir olan davalıya karşı açtığı itirazın iptali davasına konu sözleşme her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olduğundan, nispi ticari dava niteliğindeki davanın asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği-
Davanın taraflarının tacir olması ve dava konusu ihtilafın her iki tarafın ticari işletmeleriyle ilgili olması nedeniyle alacak davasının ticari dava niteliğinde olduğu-
Taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesinin idare tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi nedeniyle sözleşmeden kaynaklanan alacak istemi- Davacı limited şirket ile ile tacir konumunda olan davalı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasındaki uyuşmazlığın çözümünde ticaret mahkemesinin görevli olduğu-
Lehtar hanesi boş olan takibe konu belge kambiyo senedi vasfını taşımadığından, uyuşmazlığın TTK hükümlerinden kaynaklandığından bahisle görevsizlik kararı verilmesinin hatalı olduğu-
Davanın taraflarının tacir olması ve dava konusu ihtilafın her iki tarafın ticari işletmeleriyle ilgili olması nedeniyle davanın ticari dava niteliğinde olduğu-
Davacı vekilinin kaza sebebi ile hayatını kaybedenin desteğinden yoksun kalan müvekkiller için destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı sigorta şirketinden alınarak taraflarına ödenmesini talep ettiği davada, arabuluculuğa başvurunun dava şartı olduğu, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslının veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğinin dava dilekçesine eklenmek zorunda olduğu-
Dava dilekçesinde dava türü her ne kadar çek iptali (hasımsız) olarak gösterilmiş ise de; hakim Türk Hukukunu resen uygulayacağından ve hukuki vasıflandırma da hakime ait olacağından davanın esasında menfi tespit davası olduğu, dava şartı olarak arabuluculuğa başvurulmadığından davanın usulden reddi gerektiği- Arabulucuya başvurulmuş olmasının kanunla dava şartı olarak düzenlendiği durumlarda, davacının arabuluculuk faaliyeti sonunda "anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın" aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olduğu-