Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin bir tarafı arsa sahibi, diğer tarafı yüklenici olduğundan, bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yerinin de asliye hukuk mahkemesi olduğu-
TTK. mad. 4 uyarınca tacir olan her iki yanın ticari işletmeleriyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaların ticari dava sayılacağı-
Genel kredi sözleşmeleri 6102 sayılı TTK'nun 4/1-f maddesinde düzenlenen işlemlerden olduğu- Genel kredi sözleşmesine kefalet nedeniyle ödenen paranın rücuen iadesine ilişkin davanın asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği-
Davacı vekilinin  müvekkilinin davaya konu ortaklıktan ayrılmasını, payının şirkete veya diğer ortağa devredilmesini ve haklarının sermaya paynın gerçek değerine uyan ayrılma akçesinin tespit edilerek yasal faizi ile birlikte müvekkiline ödenmesini talep ettiği davada, arabulucuya başvurunun dava şartı olduğu, davacının, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olduğu-
Davacı vekilinin davalı tarafın verdiği dava konusu cep telefonunun kullanılmadığını belirterek, aynı marka ve model yenisi ile değiştirilmesini, yenisi bulunamaz ise, cihaz ve ekran koruyucu bedelini talep ettiği davada, arabuluculuğun dava şartı olduğu, davacının arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olduğu-
Davacının, çeklerinin bilgisi dışında kullanıldığını, şahıs çeki niteliğindeki çeklerin, haberi olmaksızın bir şahıs tarafından düzenlenmiş olduğu, kendisinden habersizce düzenlenerek kullanılması ve piyasaya sürülmesinin, kötü niyetli üçüncü kişilerin haksız şekilde yararlanarak sebepsiz zenginleşmesine ve kendisinin de mağduriyetine mahal vermemek adına, bu çeklerin zayi kabul edilerek iptaline karar verilmesini talep ettiği davada, davacı davayı her ne kadar hasımsız olarak açmış olsa da çekin 3. kişi olan şahısta bulunduğunu ve onun tarafından düzenlendiğini belirttiğinden, talebin söz konusu çeklerin istirdatı talebi olarak değerlendirilmesi gerektiği, özel dava şartı bakımından konuyu düzenleyen yasa maddesine göre arabuluculuğun dava şartı olduğu-
Kasko sigorta poliçesinden doğan rücuen tazminat davası-
Banka havalesi yoluyla davalıya borç olarak gönderdiği bedelin ödenmemesi üzerine açılan itirazın iptali davasında, davacı ve davalı gerçek kişi olup, tacir olarak kabul edilseler de uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesinden kaynaklandığına yönelik dosyaya yansıyan bir belge bulunmadığından, bu davanın, ticari nitelikte bir dava olmadığı ve  davaya bakmaya "Ticaret Mahkemesi" değil "Asliye Hukuk Mahkemesinin" görevli olduğu-
Hayat sigortası poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkin davada, davanın mutlak ticari dava olması gözetildiğinde davanın görülmesinde ticaret mahkemeleri görevli olduğu-
Davacı Belediye Başkanlığı tacir sayılmadığından ve taraflar arasındaki uyuşmazlığın yasa kapsamında ticari dava konusunu oluşturmadığı anlaşıldığından, davanın genel görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmesi gerektiği-