Asıl borçlu ve/veya ipotekli taşınmaz malikine icra emri gönderilebilmesi için, alacaklı tarafından, kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit tablosunda belirtilen adreslerine noter aracılığıyla hesap kat ihtarının gönderilmesi gerektiği- Kat ihtarı tebliğ işlemi usulsüz ise süreli; hiç gönderilmemiş veya tebligat yapılmamış ise süresiz şikayete tabi olduğu yönündeki Y 12. HD. görüşünde değişiklige gidilerek, İİK 150/ı'da yapılması belirtilen tebligatın ilamlı takipte takip şartı kabul edilip, usulsüz yapılan tebligatın yok hükmünde olduğunun ve bu şikayetin süresiz olarak yapılabileceğinin kabul edildiği-
İlk Derece Mahkemesince alınan 21.04.2022 tarihli bilirkişi raporunda incelemenin laboratuvar ortamında yapılıp yapılmadığı, hangi aletler ve yöntemlerin kullanıldığının belirtilmediği bu haliyle bilirkişi raporunun Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.05.2001 gün 2001/12-436 E.,2001/467 K. ve 06.06.2001 tarih ve 2001/12-466 E., 2001/483 K. sayılı kararlarında açıklanan kıstaslara uygun olmadığı ve bu rapora borçlu tarafından yasal süresi içerisinde itiraz edildiği de görülmekle uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte bulunmayan bilirkişi raporu hükme esas alınarak yazılı şekilde hüküm tesisinin ve borçlunun istinaf başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddinin isabetsiz olduğu-
Takibin başlatılmasından sonra, borçlunun itirazına gerekçe yaptığı teminat mektubunun ödenmemesine ilişkin ............. Asliye Hukuk Mahkemesinin .............. Esas sayılı dosyasından verilen ................ tarihli tedbir kararının kaldırılması üzerine ödeme yapılmış olmasının, borçlunun itirazını geri aldığı veya bu itirazdan vazgeçtiğine yönelik bir beyanı bulunmadığından, itirazın kaldırılması isteminin esasının incelenmesine engel teşkil etmeyeceği-
Taraflar arasında aynı alacağın tahsili amacıyla iki takip başlatıldığı ve ilk takibe itiraz nedeniyle itirazın kaldırılması ya da itirazın iptali davası açılmadığı uyuşmazlıkta, icra takibine yapılan itirazın davalı alacaklıya tebliğ edilmediği, bu halde alacaklıya tanınan sürenin işlemeye başlamadığından, İİK 68/1 son cümlesinin uygulanma imkanı bulunmadığı, derdestlik nedeniyle takibin iptali şikayetinin reddi gerektiği- İtirazın iptali için dava şartı arabuluculuk süreci işleten alacaklının itirazdan haberdar olmadığına ilişkin itirazın yerinde olmadığı-
12. HD. 21.09.2023 T. E: 2022/13605, K: 5251
12. HD. 12.09.2023 T. E: 5263, K: 4894
12. HD. 20.06.2023 T. E: 2022/10094, K: 4356
İcra müdürlüğünce "tahliye talebi" içermeyen takip talebine dayalı olarak örnek 13 ödeme emri gönderilemeyeceği, gönderilse bile alacaklının, böyle bir ödeme emrine dayanarak taşınmazın tahliyesini isteyemeyeceği- Davalı borçlu kiracının ödeme olgusunu ispat edemediği, uyarlama davasının, icra hukuk mahkemesindeki itirazın kaldırılması davasında bekletici mesele yapılması savunmasının, tahsil talebine konu edilen kira dönemi ve icra hukuk mahkemesinin özel yargılama usulü dikkate alındığında yerinde olmadığı-
12. HD. 18.05.2023 T. E: 2022/11125, K: 3499
Taraflar arasında imzalanan arabulucuk tutanağı uyarınca borcun altı eşit taksitle ödenmesine karar verildiği, taksitlerden herhangi birinin aksatılması halinde takibe devam edileceği kararlaştırıldığından, arabuluculuk anlaşma belgesinin borçlu tarafından kabul edildiği ve icra edilebilirlik şerhi ile ilam niteliği kazanan belgeye dayalı olarak takip başlatılmasında hukuka aykırı bir durumun bulunmadığı-