Bozmaya uyulmakla, bozma lehine olan taraf yararına usulü kazanılmış hak doğacağı- Kiracının, sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmadığı, kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumlu olduğu- Uyuşmazlığın sözleşme hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğinden, gerekirse taşınmazda keşif yapılarak dava konusu kiralanan bakımından davacı ve davalı tarafından ayrı ayrı yakın tarihlerde yapılan tespitler ve elde edilen bulgular, sözleşmede belirtilen demirbaş eşya beyanı, delil olarak sunulan tutanak içeriği ve tanık ifadeleri her birlikte değerlendirilerek, davacının kiralananda var olduğunu bildirdiği eşyalar ile demirbaş eşya listesinin karşılaştırılması, elektrik tesisatına ilişkin hasar yönünden gerekirse binanın inşaat projesinin getirtilerek elektrik tesisatına ilişkin inceleme de yapılarak, tereddüte mahal vermeyecek şekilde hor kullanımdan kaynaklı hasar ve zarar miktarının belirlenmesi, belirlenen hor kullanıma ilişkin hasar miktarları yönünden meydana gelen selin etkisi olup olmadığı üzerinde de durularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği-
Kira bedelinin tespiti davalarında fazlaya ilişkin hakların saklı tutulamayacağı ve saklı tutulan bu hakla ilgili olarak ıslah talebinde bulunulamayacağı-
Taraflar arasındaki kira sözleşmesinde artış şartı bulunmuyorsa ve süresinde tebliğ edildiği ispat edilmiş ihtarname veya açılmış dava da yoksa eskiden başlamış dönem için kira parasının tespitine karar verilemeyeceği- Davacının sözleşmenin yenilendiği tarihten en geç 30 gün önce dava açması veyahut kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması gerektiği- Yargılama sırasında yeni dönemin başlaması halinde mahkemece bir sonraki dönem için kira bedelinin tespitini isteyip istemediği hususunun davacıya sorularak, istenmesi halinde bir sonraki dönem için kira parasının tespitine karar verilebileceği-
Mahkemece, aylık kira bedelinin ve kira artış farkının 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun yürürlük tarihi olan 01.07.2012 tarihine kadar uzayan dönemler için sözleşmenin 6. maddesindeki artış şartı uyarınca, bu tarihten sonra uzayan dönemler ise Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesindeki sınırlama da gözetilerek ÜFE artış oranını geçmemek ve sözleşme hükmü gözetilip 2014 ve 2015 yıllarındaki aylık kira bedeli ve buna göre kira alacağı belirlenerek, ödemeler de nazara alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekeceği-
Taraflar arasındaki sözleşmenin hususi şartlar 5. maddesinde, kiracının kontrat bitiminde kira bedelini TEFE-TÜFE oranında artırmayı kabul ve taahhüt ettiğinin düzenlendiği, bu şartın geçerli olup tarafları bağlayacağı, mahkemece, aylık kira bedelinin ve kira artış farkının 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun yürürlük tarihi olan 01.07.2012 tarihinden önceki uzamalarda sözleşmenin 5.maddesindeki artış şartı uyarınca, bu tarihten sonra ise Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesindeki sınırlama da gözetilerek ÜFE artış oranını geçmemek üzere ve sözleşme hükmü doğrultusunda belirlenerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekeceği-
2007'de başlamış olan 3 yıl süreli kira sözleşmesinde, kira bedellerinin “%10’dan az olmamak üzere TEFE+TÜFE/2 oranında” artırılacağı düzenlenmiş olup, bu artış şartının TBK.'nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden önceki kira bedelleri için uygulanacağı- Takip dayanağı kira sözleşmesinde kiralananın işyeri olarak mı, yoksa konut olarak mı kiralandığı hususunun çelişkili olması nedeniyle, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren TBK'nin 344. maddesi hükmünün tarafları bağlayıp bağlamayacağı ve 15.08.2012 tarihinden sonraki aylık kira miktarının tespiti yargılamayı gerektirdiğinden, icra mahkemesince yalnızca 15.08.2012 tarihinden sonraki kira farkı alacakları yönünden davanın reddine karar verilmesi ve bu tarihe kadarki kira alacağı yönünden ise sözleşmedeki artış şartına göre kira miktarının tespiti ile eksik kalan kira alacağı yönünden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği-
Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen kira bedelinin belirlenmesi hükmü için Türk Parasının K.ini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak koşuluyla; ilk kira yılını takip eden döneme ilişkin; kiraya verenin kira artış talebi olduğunun anlaşılması halinde, kira bedeline ilişkin artış oranı hesaplanırken, Türk Borçlar Kanunu'nda belirtilen artış oranını geçmediği ölçüde sözleşmedeki artış oranına itibar edilerek, aksi halde; bir önceki kira yılında üretici fiyat endekslerindeki artış oranını geçirmemek koşuluyla artış yapılmak suretiyle gerekirse konusunda uzman bilirkişi raporu alınarak kira bedelinin denetime elverişli bir şekilde belirlenmesi gerektiği-
07.10.2011 tarihinden dava tarihine kadar kira alacaklarının tespiti ve tahsili ile 15.09.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kira bedelinin tespitini istendiği dvada, taraflar arasında geçerli kabul edilen kira sözleşmesinde yıllık kira artışının %25 oranında olacağı belirtilmiş olup, sözleşmeye bağlılık ilkesi gereği, bu artış şartı tarafları bağlayacağından davalı kiracının yıllar itibariyle sözleşmedeki artış oranına uygun artışlarla kira bedelini ödemesi gerektiği- Her ne kadar kira bedelinin tespiti istenen dönem, kira alacağı talebine konu dönemi de kapsar nitelikte ise de; kira bedelinin tespitine ilişkin hükümler kesinleşmedikçe alacak talebine konu edilemeyeceğinden, dava konusu alacak isteminin kira bedelinin tespitine ilişkin hükümler değerlendirilmeksizin karara bağlanması gerektiği- Mahkemece sözleşmede yazılı artış oranı esas alınarak, talep edilen 07.10.2011 ile TBK’nun yürürlük tarihi olan 01.07.2012 tarihleri arasına ilişkin dönemde, kira sözleşmesinde bulunan %25 artış oranına göre kira bedeli hesaplanmalı, 01.07.2012 tarihinden dava tarihi olan 20.08.2013 tarihleri arası dönemde ise yukarıda bahsedilen TBK’nun 344. maddesindeki sınırlandırma dikkate alınarak ÜFE artış oranı uygulanmak suretiyle kira miktarları tespit edilip, ödenen kira bedellerinin mahsubu ile kalan miktar belirlenerek ve davalının usuli kazanılmış hakkı da ihlal edilmemek suretiyle sonucuna göre alacak talebi ile ilgili bir karar verileceği-
Kira alacağının tahsili için başlatılan takibe itirazın kaldırılması ve tahliye istemlerine-
Mahkemece, aylık kira bedellerinin sözleşmede kararlaştırılan artış şartı ile TBK’nin 344. maddesi uyarınca Yİ-ÜFE on iki aylık değişim oranı ortalaması birlikte göz önünde bulundurularak belirlenmesi ve davalının yasal süre içerisinde ödediği miktar da dikkate alınmak sureti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekeceği-