Bankacılık faaliyetleri ile iştigal eden davacı .................. Bankası Anonim Şirketi hakkında sarf edilen "aslında ilk el konulması gereken banka, o da neyse inşallah bizim iktidarımızda nasip olur bize!" şeklindeki söz ve ifadeler bütün halinde değerlendirildiğinde; kullanılan ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, yayın tarihi itibariyle toplumsal ilginin bulunduğu bir konuda değerlendirmeler yapıldığı anlaşıldığından davanın tümden reddi gerekeceği-
Dava konusu yazılar bir bütün olarak incelendiğinde; yazılanların eleştiri kapsamında kaldığı, onama bozma sayıları ile ilgili yazıların ise ayrıntı niteliğinde olduğu, davacının davranışlarının eleştirildiği, yazıların davacıya yönelik ağır eleştiriler içerse de davacıyı aşağılama ve küçültme kastıyla yazılmadığı, eleştiri sınırlarının aşılmadığı, bu durumda davacının kişilik haklarına yönelik bir saldırı söz konusu olmadığı-
E.tmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil talebine-
MK.89 uyarınca açılan «derneğin feshi» davalarında, C. savcısının “davacı” sıfatıyla duruşmada hazır bulundurulmasına gerek bulunmadığı–
Şikayetçinin (vekilinin) duruşmaya gelmemesi nedeniyle -İİK. 349/V uyarınca- verilen "düşme kararı"nı, C. Savcılarının temyiz edemeyeceği–
Türban (başörtüsü) ile derse alınmayan öğrencinin, bu eyleme da-yanarak «kişisel haklarına saldırıda bulunulmuş olduğunu» ileri sürerek tazminat davası açamayacağı–
3. HD. 31.10.2016 T. E: 14934, K: 12333-
1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız elatma bedellerine dair dava ve takiplerde mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretlerinin nispi olarak belirlenmesi gerektiği-
Mahkemece, haciz tutanağının 3. sırasında belirtilen makineye ilişkin başvurunun istihkak davası olarak kabul edilerek, eldeki davadan tefrik edilmesinin, Mahkeme'nin ayrı bir esasına kaydının yapılarak, alınması gerekli peşin nispi başvuru harcının ikmal ettirilmesinin ve taraf teşkilinin sağlanmasından sonra, tarafların toplanan ve toplanacak tüm delileri iddia ve savunmalar kapsamında birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesinin gerekeceği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.