Ecrimisil istemli davada, ecrimisile konu edilen taşınmazın tarafların murisi adına kayıtlı olduğu, paydaşların kural olarak intifadan men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemeyecekleri, bu koşulun dava şartı olması nedeniyle kendiliğinden gözetileceği, ancak davacı tarafından diğer paydaşlar aleyhine daha önce bu taşınmaza ilişkin; elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil vb. davalar açılmışsa, dava dilekçesinin davalı paydaşlara tebliğ edildiği tarihten sonrası için intifadan men koşulunun gerçekleşmiş sayılacağı, bu yüzden davanın kabulünün gerektiği-
Taraflar arasında düzenlenen tutanakla ilgili olarak davalının, bazı eşyaların davacı tarafından geri alındığını, bazı eşyaların da zaman içerisinde eskiyerek kullanılamaz hale geldiğinden atıldığını, bir kısmının ise davacıya ait olmadığını savunduğu, somut olayda davalının kendisine teslim edilen eşyaların iadesi yükümlülüğü altında olup, eşyaları iade ettiğini kesin delillerle kanıtlaması gerekeceği, mahkemece, davalının söz konusu eşyaların teslimine ilişkin dosyaya sunduğu kanıtlar değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekeceği-
Yargıtay ...... Hukuk Dairesi'nin geri çevirme kararı üzerine gönderilen ........... Valiliği İl Mera Komisyonu'nun mera tahsis kararına göre ......... Köyü 106 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile komşu bir kısım taşınmazlar ile ilgili mera tahsis kararı verilmiş olduğu bildirildiğinden, söz konusu mera tahsis komisyonunun tahsis kararı ve buna ilişkin tüm belgeler getirtilerek taşınmaz başında uygulanmalı ve komisyon kararının kapsadığı yere ilişkin olarak inceleme yapılmak suretiyle dava açma konusunda hak düşürücü sürenin geçip geçmediği de araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği-
Ecrimisil ve eski hale getirme bedeli-
Davacı vekili dava dilekçesinde ecrimisil talep ederken faiz talebinde bulunmadığı halde mahkemece talep aşılarak, .............. TL ecrimisil bedelinin her tahakkuk dönemi sonundan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine şeklinde hüküm kurulmasının doğru olmadığı-
Dava konusu taşınmazın konumu, davacı tarafın şirket olup paydaş oluşu ve davalının komşu taşınmazı dava dışı üçüncü kişilerden kiraladıktan sonra ........... parsel sayılı taşınmazla birlikte hiçbir akdi ilişkiye dayanmadan kullanımı birlikte değerlendirildiğinde, davacı tarafın bu kullanıma zımni muvafakatinin olduğu, davalı tarafın kötüniyetli olmadığı yönünde kabulünün hatalı olduğu, davacı tarafın ecrimisil talep edebilmesinin koşulları oluştuğu halde, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesinin doğru olmadığı-
Dava konusu taşınmazda davalının şahsi eşyalarının bulunması ve anahtarın davalıda olması nedeniyle müdahalenin varlığı kabul edilmiş ise de; dosya kapsamındaki belgelerden, davalı ve dinlenen tanık beyanından, dava konusu taşınmazın diğer anahtarının davacıda olduğu, anahtarın davalıda bulunması sebebinin işgal kastıyla değil, taraflar önceden evli olduğundan, önceki ilişkinin devamı niteliğinde olup, dava konusu taşınmaza elatmanın gerçekleşmediği anlaşıldığından, davanın reddi gerekeceği-
Mahkemece yeniden konusunda uzman bilirkişiler eşliğinde keşif yapılarak, öncelikle yukarıda açıklanan ilkeler uyarınca (re'sen) benzer yerlerin kira sözleşmeleri getirtilerek araştırma ve inceleme yapılması, davalı tarafın sunduğu emsal kira sözleşmeleri, taşınmazın büyüklüğü ve çevre özellikleri de nazara alınarak dava konusu ilk dönemde (daire olarak) serbest koşullarda getirebileceği kira bedelinin rayice göre belirlenmesi, sonraki dönemler için ise, ilk dönem için belirlenen miktara ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak koşuluyla ecrimisil hesabının yapılması, akabinde aynı bilirkişilerden davalı tarafından belirtilen masrafların yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise miktarı ve ne kadarının zorunlu ve faydalı masraf olduğunun tereddüde mahal bırakılmayacak şekilde tespit edilmesi ve bulunan bu miktarın ecrimisil bedelinden mahsup edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu ile yazılı şekilde karar verilmesinin doğru olmadığı-
Mahkemece geçerli bir tahsis yahut satış bulunmadığı halde ....... Köyü ........... Mevkiinde bulunan 1904,00 m2 mera nitelikli taşınmazın tapusunun iptaline ve davacılar adına tesciline karar verilmesinin doğru olmadığı-