Yapı kullanma izni; taşınmazın yıkılana kadar kullanımına imkan vermekteyse de; bu hususun komşuluk hukukuna aykırı bir durumu yasal hale getiremeyeceği- Mahkemece, davalıya ait binanın son katının yıkımının davalı açısından fahiş zarar oluşturacağı gerekçesinin hatalı olduğu- Manzaranın kapatılması iddiasıyla açılan davada, davacının yapısının bütününün dikkate alınması gerekirken, bilirkişilerce davacıya ait binanın çatısı (damı) esas alınmak suretiyle davacının manzarasının kapanıp kapanmadığının belirlenmesinin hatalı olduğu- Mahkemece, davalı yapısının davacı tarafına bakan pencerelerinin kapatılmasına dair hüküm kurulmuş ise de; pencerelerin hoşgörü sınırlarını aşacak şekilde davacıya verdiği zararın açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği-
Anataşınmazın yönetim tarzı, kullanma maksat ve şekline ilişkin anlaşmazlıkların çözümünde öncelikle yönetim planında mevcut hükmün uygulanması gerektiği- Yönetim planında "yüksek katlı binalarda köpek beslenemeyeceği" düzenlendiğinden, köpeğin site ve daireye girişinin önlenmesi talepli davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği- "Evde beslenen köpek nedeniyle diğer apartman sakinlerine rahatsızlık verilip verilmediği, gürültü sınırlarının aşılıp aşılmadığı, komşuluk hukuku kapsamında önlenmesi gereken aşırılık ve aykırılık bulunup bulunmadığının yönetim planı dışındaki delillere göre değerlendirilmesi gerektiği" şeklindeki görüşün HGK çoğunluğu tarafından benimsenmediği-
Dava dilekçesinde davalıya husumet yöneltilerek elatmanın önlenmesi ve kal talep edilmiş ise de dava konusu taşınmazlara komşu taşınmaz olan ....... ada ........... parsel sayılı taşınmazın kadastro tutanağına göre davalı adına tespit edilerek 2007 yılında kesinleştiği görülmüş, dosya arasında tapu kaydına rastlanmamış, UYAP üzerinden yapılan tapu sorgulamasında komşu taşınmazın 26.05.2016 tarihi itibariyle davalının eşi .... kızı ...... mülkiyetinde olduğunun görüldüğü, eldeki davanın dava tarihi 03.01.2011, karar tarihi ise 24.10.2011 olup yargılama sürecinde ........ ada .......... parsel sayılı taşınmazın davalının mülkiyetinde bulunup bulunmadığının anlaşılamadığı, davada pasif dava ehliyeti şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlenmeden davalı aleyhine hüküm kurulmasının doğru olmadığı- Yapılan keşifte dinlenen bilirkişiden kesilecek ağaç köklerinin ve kütüklerinin hangi taşınmazda bulunduğu tespit edilerek bilirkişi raporunda numaralandırılmak suretiyle gösterilmeden ve halen devam eden zararın nelerden ibaret olduğu belirtilmeden infaza elverişli hüküm kurulmamış olmasının doğru olmadığı-
Dava konusu baz istasyonunun bahsi geçen Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği'nde belirtilen limit değerlere ve güvenlik mesafesine uygun olup olmadığı, davacının sağlığına zarar verip vermediği konusunda tarafların göstermiş oldukları deliller toplanıp, Yönetmelik ve Tebliğname hükümleri dikkate alınarak belirlenecek uzman bilirkişiler marifetiyle keşif yapılarak alınacak bilirkişi raporları ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği-
Apartman yöneticisinin, komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davasında kat maliklerini temsilen dava açamayacağı-
Mahkemece, “Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği”nin 12. maddesi ve bu yönetmelik gereğince çıkarılan tebliğe göre ölçüm sertifikası bulunan uzman bilirkişiden, davalıya ait baz istasyonunun 21.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olup olmadığı ve güvenlik mesafesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığının saptandığı rapor alınarak sonucuna göre işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisinin doğru olmadığı-
Davalı şirketin yeniden yaptırdığı bina, metre kare olarak yıkılan binadan daha küçük olsa da, yeni binanın ruhsata ve kurallara uygun olarak yaptırılmış olması nedeniyle davacının bina tesliminden sonra kira kaybı oluştuğuna dair iddiaları bakımından, davalının herhangi bir sorumluluğunun olamayacağı, o halde; mahkemece, davacının kira kaybı talebinin, haksız fiilin gerçekleştiği tarih ile yeniden yapılan binanın davacıya teslim edildiği tarih arasındaki aralık için kabul edilmesi gerekirken, davalı şirketin sorumluluğunu aşacak şekilde, zararın meydana geldiği tarih ile, dava tarihine kadar geçen süreye kadar hesaplanan kira kaybının hükme esas alınmasının doğru olmadığı- .................. tarihli inşaat mühendisi bilirkişi ek raporuna göre; meydana gelen yıkım olayında davacı %40 oranında, davalı şirket ise %60 oranında müterafik kusurlu bulunduğundan, mahkemece, hüküm altına alınan tazminattan davacının müterafik kusuru nispetinde indirim yapılmamasının isabetli olmadığı- Davalı şirketin, davacının kiracısı olan ... İletişim B.sayar Elektrik San. Ve Tic. şirketine ait eşyaların, binanın yıkılması nedeniyle zayi olduğundan bahisle, zararlarına karşılık olarak ödediğini iddia ettiği ............. TL çek için; asıl davada davacının talep ettiği alacak miktarından, takas-mahsup edilmesi istemine gelince; iddia edilen ödemenin, asıl ve birleştirilen davaların taraflarından olmayan dava dışı üçüncü bir kişiye yapılmış olması ve kiracının yıkımdan kaynaklı zararları olup olmadığı var ise zararın ne kadar olduğu hususunun ayrıca yargılamaya muhtaç olması nedeniyle eldeki davaların tarafları açısından takas-mahsup koşullarını bu aşamada oluşturmadığı değerlendirilerek, talebin reddine karar verilmesi gerekeceği-
Komşuluk hukukuna aykırılığın giderilmesi istemine dayalı olarak açılan davalarda ileri sürülen salt imara aykırılık iddiası idare hukukunu ilgilendiren bir husus olup davanın bu gerekçeyle birlikte kabulünün doğru olmadığı, somut olarak davalının eylemi nedeniyle davanın zarara uğradığının tespit edilmesi gerekeceği- Davacı temyiz aşamasında .............. tarihli Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kaçak Yapılar Yıkım Koordinasyon birimine ait tutanak örneği sunmuş olup bu tutanağa göre davalıya ait dubleks meskenin yıkıldığı anlaşıldığından, davalıya ait binanın yıkılıp yıkılmadığı yerinde tespit edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekeceği-
Davacılara ait yapının bulunduğu .... parsel sayılı taşınmaz ile davalıya ait ........ parsel sayılı taşınmaza bitişik nizam inşaat izni verilmiş olup, bitişik nizam inşaatta aydınlatma pencerelerinin korunması zorunluluğunun olmadığı, mahkemece yapılan tahkikat ve bilirkişi incelemeleri neticesinde davalılar tarafından yapılan yapının, hoşgörü sınırlarını aşacak nitelikte olduğu açık bir şekilde belirlenmediğinden davacı tarafın değer kaybı oluşmadığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekeceği-
Yargılama esnasında davaya konu taşınmaz mahallinde yapılan keşif neticesinde alınan ............. tarihli fen bilirkişisi raporunda davalıya ait parselin davacıya ait parsele, krokide a harfi ile gösterilen kırmızı renkle taralı kısımda ........... m²’lik kısmı sürülmek suretiyle kullanılarak tecavüz edildiği sabit olmakla, bu müdahalenin komşuluk hukukunun öngördüğü hoşgörü sınırları içinde mütalaa edilmesi gerektiğine dair mahkemenin kabulünün ve buna göre karar verilmiş olmasının isabetli olmadığı-