İhalenin kesinleşmesi üzerine tescili yaptırmak isteyen davacının "tescil" müracaatı, tapu müdürlüğünce "taşınmaz, bölünemez nitelikte tarım arazisi olduğundan" reddedilmiş olup ret kararının iptali ve taşınmazın tescili talebiyle açtığı davanın "idari yargıda" görülmesi gerektiği- İdare mahkemesinde açtığı iptal davası yargı yolu nedeniyle reddedilen davacı, adli yargı yerine gelerek bu davayı açmak zorunda kalmışsa da, ihalenin kesinleşmesi ile mülkiyet hakkını iktisap eden davacının tescil isteminin TMK’nın mülkiyet hükümlerine çözümlenmesi gereken bir ihtilaf içermediği- Davacının asıl amacının elindeki belgelerin tescil için yeterli olduğu kanaati ile idareye yaptığı müracaatın reddi nedeniyle bu olumsuz idari işlemin hukuka aykırı olduğu iddiası ile iptalini sağlamak olduğu- İdarenin kamu hizmetinin yürütümü sırasında tesis ettiği işlemin hukuka aykırılığı ileri sürüldüğünden, ilgili kararın yerindeliğinin İYUK. mad. 2/1-a kapsamında değerlendirilmesi gerektiği- "Cebri icra ihalesi ile mülkiyet kazanıldığı hâlde, buna uygun tescil işlemi yapılmadığı için tapu sicilinin doğruyu yansıtmadığı iddiası ile sicildeki mülkiyetin düzeltilmesi için açılan davada, taşınmazın davacı adına tescil edilip edilemeyeceğini inceleme görevinin TMK hükümlerine göre adli yargının görevinde olduğu" şeklindeki görüşün HGK çoğunluğunca benimsenmediği-
"Tapu kaydında malik kimlik bilgilerinin düzeltilmesi" istemiyle dava açılmadan önce, "kaydın düzeltilmesi için tapu müdürlüğüne başvuru zorunluluğu ve buna bağlı olarak idari itiraz süreci tamamlanmadığı" gerekçesiyle "davanın usulden reddine" karar verilmesinin mümkün olmadığı-
"Tapu kaydında malik kimlik bilgilerinin düzeltilmesi" istemiyle dava açılmadan önce, "kaydın düzeltilmesi için tapu müdürlüğüne başvuru zorunluluğu ve buna bağlı olarak idari itiraz süreci tamamlanmadığı" gerekçesiyle "davanın usulden reddine" karar verilmesinin mümkün olmadığı-
Nüfusa kaydı olmayan bir kişinin tapu kaydındaki kimlik bilgileri hakkında düzeltme yapılamayacağı, ancak; çoğun içinde az da vardır kuralı gereğince ve davacının bu yönde talebinin de bulunduğu dikkate alınarak kayıt maliki ile davacının mirasbırakanının aynı kişi olduğunun tespitine karar verilmesi gerektiği-
Çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi ve yıkım, birleşen dava ise temliken tescil isteği-
Davanın yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin olduğu, Türk Medeni Kanunu’nun 1027.maddesinde, “ İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararı ile düzeltebilir” hükmünün yer aldığı, bu hüküm karşısında, mülkiyetin aynına ilişkin eldeki uyuşmazlığın çözüm yerinin adli yargı merciileri olduğu, öyle ise davacının öncelikle idari işlemin tashihi için idareye müracaat etme zorunluluğu bulunduğundan söz edilemeyeceği-
İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebileceği (TMK. mad. 1027/1)- Davada, işlemin dayanağı ilam olduğundan işin esasına girilmesi, taraf delillerinin eksiksiz toplanıp soruşturmanın tamamlanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği-
Vakıf türünün belirlenmesi ve belirlenen vakıf türüne göre çekişmeli taşınmazda vakfın bir hakkının kalıp kalmadığının, taviz bedeli ödenip ödenmeyeceğinin vakıf şerhinin doğrudan kaldırılması gerekip gerekmediğinin hiçbir kuşkuya yer bırakmadan saptanması gerektiği- Vakıf şerhinin terkini istemine ilişkin davalarda harç ve avukatlık ücretinin maktu tayin ve takdiri gerektiği- TMK'nın 1027. maddesinin uygulama yeri olup olmadığı ve yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan hüküm kurulmasının hatalı olduğu-
Kayıt düzeltilmesi davalarının, kaynağını 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 1027'nci maddesinden aldığı, bu madde hükmüne göre ilgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memurunun, Tapu Sicili Tüzüğü kuralları uyarınca re'sen düzeltilmesi mümkün olan basit yazı yanlışlıkları (adi yazım hataları) dışında, mahkeme kararı olmadıkça, hiçbir düzeltmede bulunamayacağı, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 74'üncü maddesi ile ana ve yardımcı siciller üzerindeki düzeltmelerin ne şekilde yapılacağının belirtildiği, Tapu Sicili Tüzüğü'nün 75'inci maddesinin birinci fıkrasında kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki hataların düzeltilmesine ilişkin yöntemlerin belirlendiği, burada tapu kaydında düzeltim davalarının ad, soyad, baba adı, cinsiyet, doğum tarihleri gibi kimlik bilgilerinin tapu siciline eksik ya da hatalı işlenmesinden doğan basit yazım hatalarından kaynaklanan bir dava olduğunun asla gözden kaçırılmaması gerekeceği, tapu müdürlüğüne husumet yöneltilerek açılması gereken kayıt düzeltme davalarında, mahkemece sağlıklı bir inceleme yapılması, kayıt maliki ile ismi düzeltilecek kişinin aynı kişi olduğunun kuşkuya yer vermeyecek şekilde saptanması gerekeceği-