Mahkemenin hükmü; kıyıda kaldığı belirlenen kısmın tamamını kapsamakta ve bu haliyle dava dilekçesindeki talebin de tamamının kabulüne ilişkin olduğundan talebin reddedilen bölümü varmış gibi davalı lehine de vekâlet ücreti takdiri ve yargılama giderlerinin kabul red oranlaması yapılarak, taraflara yükletilmiş olmasının hukuka aykırı olacağı-

Taraflar arasındaki "tapu iptal, terkin ve yıkım " davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ardeşen Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 24.01.2007 gün ve 2005/646 E-2007/19K sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından ...