Hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki "tapu-iptali, tescil ve ecrimisil " davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 09.11.2010 gün ve 2008/543 E.-2010/496 K. sayılı kararın incelenmesi davalı ve d ...
Aynı doğrultuda