Hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki "Tapu İptali ve Tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Anadolu 12. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 06/05/2011 gün ve 2008/477 E., 2011/268 K. sayılı kararın incelenmesi davalı K. E. Se ...
Aynı doğrultuda