Hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki "kurum işleminin iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Uşak 1. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 26/09/2012 gün ve 2011/1261 E., 2012/1056 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilme ...
Aynı doğrultuda