Hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Samsun 1.İş Mahkemesi'nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.05.2012 gün ve 2010/631 E- 2012/539 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıt ...
Aynı doğrultuda