4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemi-
Davaya konu 2137 ve 1782 no.lu parsellerin imar uygulaması sonucu hangi parsellere revizyon gördüğü ayrın-tılı olarak belirlenmeli, bu parsellerde davacının ve davalının birlikte paylarının bulunup bulunmadığı araştırılmalı ve ondan sonra davacıya, tapuda gösterilen satış bedeli ve satış masraflarından oluşan önalım bedelini depo etmesi için uygun süre tanınması ve sonucuna göre infazda tereddüt yaratmayacak şekilde hüküm verilmesi gerekeceği-
Alacağın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla tamamen karşılanamayacağının önceden hâkim tarafından belirlenmesi veya borçlunun iflas etmesi ya da konkordato mehli verilmesi hâllerinde, rehnin paraya çevrilmesinden önce de kefile başvurulabileceği- Borçlunun ifada gecikmesi ve borçluya gönderilen ihtarın sonuçsuz kalması, müteselsil kefil hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesi için yeterli olduğu-
İcra ve İflas Kanununun 121. maddesi uyarınca alınan yetki belgesine istinaden alacaklı tarafından açılan ortaklığın giderilmesi isteği-
Kısa kararla gerekçeli karar arasında bu şekilde çelişki oluşması nedeniyle davalı tarafın talebi üzerine .......... tarihli ek karar ile HMK 305. madde gereğince asli müdahil hakkında karar verilmesinin zuhulen unutulduğu gerekçesiyle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 1. nolu bendine ''asli müdahil bankanın davasının reddine'' ifadesinin eklenmesine karar verilerek asli müdahil aleyhine, davalı lehine yeni bir hak ve yükümlülük getirecek şekilde hüküm kurulmuş olup, işlemin HMK'nun 305-306. maddeleri uyarınca tavzih yoluyla hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez hükmüne aykırı olduğu-
Temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ve alacak istemi-
“Komşu taşınmazındaki hayvan ahırının sağlığa zararlı olduğu için kapatılması” istemiyle açılan davada, mahkemece “davalının hayvan beslemesinin men’ine” şeklinde karar verilemeyeceği, davalının taşınmazı kullanma şeklinden doğan sakıncaların giderilmesini sağlayacak tedbirlerin neler olduğunu bilirkişi aracılığı ile saptanıp «bu tedbirlerin alınmasına» karar verilmesi gerekeceği -
Kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ve prim alacaklarının ödetilmesine-
Trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemi-
Yasal mirasçıların, mirasbırakandan, miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlü oldukları- Davalının elinde bulunan mirasbırakana ait hayvanlar üzerinde de miras payı oranında hakkı bulunduğu ileri sürülerek, bu mallardan da hak talep edildiğinden, bu menkul mallar üzerindeki miras ortaklığı sürdüğü müddetçe, davacıya hayvanlar sebebiyle davalının miras payı oranında bir ödeme yapması hukuken mümkün olmadığına göre, davacının mirasbırakandan intikal eden hayvanlarla ilgili isteğinin, ortaklığın giderilmesi niteliğinde (TMK. mad. 642) olduğu ve bu konuda sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.