İ. sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil, olmazsa taşınmazın rayiç değerinin tahsili istemlerine ilişkin iddianın ancak yazılı delille kanıtlanabileceği; yazılı delilin, tarafların getirecekleri ve onların imzalarını taşıyan belge olması gerektiği, taraflar arasındaki imza ve içeriğinde çekişme yaratılmayan sözleşmenin, inanç sözleşmesi olduğu ve davada bu sözleşmeye dayanıldığı, davanın kanıtlanması açısından bu yazılı delilin mahkemece nazara alınması gerektiği- Sözleşmede imar durumuna göre ifrazdan söz edilmişse de, çoğun içinde azın da bulunduğu kuralı uyarınca "ifraz isteğinin", "pay talebi"ni de kapsayacağı-

Taraflar arasındaki "tapu iptal-tescil veya tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; F. 2. Asliye Hukuk Mahkemesince tapu iptal-tescil davasının reddine 2. kademedeki istek olan tazminat davasının kabulüne dair verilen 14.12.2009 gün ve ...