Davalılar, dava konusu taşınmazların ihalesinin iptal edilmesinde bir kusurlarının bulunmadığını, davacı kuruma ödedikleri bedelin kendilerine iade edildikten sonra tapu kayıtlarının iptal ve tesciline karar verilebileceğini savunduklarından bu beyanın davaya karşı çıkmak olarak yorumlanamayacağı hal böyle olunca; mahkemece, harç ve yargılama giderlerinden davalıların sorumlu tutulmaması gerekeceği-
Birleştirilmiş olsa da her dava müstakil niteliğini korumaya devam edeceğinden HMK'nun 297.maddesine aykırı olacak şekilde birleştirilen dosyalar hakkında herhangi bir karar verilmemesi usul ve yasaya aykırı düştüğünden kararın bozulması gerektiği- 2005/.... Esas ve 2006/... Esas sayılı dosyaların tefrikine karar verilmiş olmasına rağmen yeni esas alıp almadıkları dosya içerisinden anlaşılamamakta olup mahkemece, bu dosyaların akıbetinin araştırılarak, ayrı bir esas almamışlarsa karar verilmesi, ayrı bir esas almışlarsa denetime elverişli olacak şekilde bu dosyalar hakkında karar verilip verilmediği, karar verilmişse ilgili mahkeme kararları getirtilerek değerlendirme yapılması gerekirken bu hususun da gözden kaçırılmış olmasının doğru görülmediği-
Mülkiyet hakkına dayalı elatmanın önlenmesi ve kal istemine ilişkin karşı davada, fen bilirkişisi raporuna ekli krokide; a harfi ile gösterilen kısmın ... sayılı taşınmaz içerisinde kaldığı, bu parselin ise halen satış ile alınmak suretiyle davalı-karşı davacı adına kayıtlı olduğu sabit olduğuna göre; karşı dava yönünden kabul kararı verilmesi gerektiği-
Hukuki dayanağı bulunmayan ve bir mahkeme kararı olmaksızın sicil kaydı üzerine tek taraflı olarak konulan şerhin, kayıt maliklerini bağlamayacağı ve yolsuz tescil niteliği taşıyacağı-
Çekişme konusu taşınmaz kaydının davalı taraf adına oluşumunun illetten yoksun olduğu, bu nedenle yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu iddiasına dayalı olduğu açık olup bu tür davaların mülkiyet hakkına dayalı olarak her zaman açılabileceği kabul edildiğinden davaya dayanak icra takip dosyası aslı evrak arasına alınarak, davacıya yapılan  ödeme emrinin 19.03.2012 tarihinde tebliğ edildiğinin tespitine ve tebligat tarihinin bu şekilde düzeltilmesine yönelik kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden icra takip dosyasında ne gibi işlem yapıldığının denetlenerek yolsuz tescil iddiasının araştırılıp karar verileceği-
Taşınmazın bulunduğu yörede yaşayan davalıların, satın aldıkları taşınmazın gerçek değerinin basit bir araştırma ile tespit edebilecek durumda olmalarına karşılık, tapuda beyan edilen değere göre 6,5 kat, kendi beyanlarına göre 1 kat daha düşük bir fiyata satın almış olmalarının iyiniyetli olmadıklarını göstereceği bu nedenle aleyhlerine açılmış olan tapu iptali ve tescil davasının kabulüne karar verilmesi gerekeceği-
Tapu kütüğündeki sicile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımının korunacağı,bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişinin bu tescile dayanamayacağı-
MK'nın 1023 maddesinde yer alan iyi niyetle da­yanarak mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanan 3. kişinin bu kazanı­mı korunur hükmü iyiniyetin tespitine büyük önem yüklediği; yüzeysel ye şekil­ci bir araştırma ve yaklaşımın büyük mağduriyetlere yol açacağı kişilerin devlete ve adalete olan güven ve saygısını sarsacağı ve yasa koyucunun amacının ilk bakışta, şeklen iyi niyetli gözükeni değil gerçekten iyiniyetli olan kişiyi korumak olduğu hususlarının daima göz önünde tutulması bu yönde tüm delillerin toplanıp derinliğine irdelenmesi ve değerlendirilmesi gerekeceği-
Yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde ise kusursuz sorumluluk ilkeleri gereğince tespit edilecek taşınmaz bedelinin davalı idareden tahsili isteği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.