Uyuşmazlığın, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle sürekli-geçici iş göremezlik tazminatı, sürekli bakıcı gideri ile manevi tazminat talebine ilişkin olduğu-
Kadına karşı uyguladığı cinsel şiddet ve kadını duygusal olarak aşağılar tarzda cinsel birliktelikten sonra para bırakılması eylemleri ile kadının birden fazla erkekle diğer eşin güvenini sarsacak derecede fazla sayıda telefon görüşmesi ve mesajlaşması gibi güven sarsıcı eylemlerinin kıyaslanmasında erkeğin ağır, kadının hafif kusurlu olduğu-
Uyuşmazlık ve Hukuki NitelendirmeUyuşmazlık; davalı Erdi C.'ın sürücüsü olduğu, diğer davalı İ. Yeral'ın ise ruhsat sahibi olduğu aracın karıştığı 08.02.2014 tarihli trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle ölenin yakınlarının manevi tazminatı talebine ilişkindir...
4. HD. 24.04.2023 T. E: 2021/26748, K: 5518
Uyuşmazlık, davalıların sürücüsü, maliki ve işleteni olduğu aracın sebep olduğu trafik kazası sonucu yaralanıp malul kalan davacı yolcunun uğradığı zarar sebebiyle manevi tazminat talebine ilişkindir...
11. HD. 28.12.2022 T. E: 370, K: 9556
Haksız fiil sonucu ölenin veya ağır bedensel zarara düçar olanların yakınlarının haksız fiil sorumlusundan manevi tazminat istediği hallerde hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği para tutarının adalete uygun olması ve hükmedilecek bu paranın zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşıdığı-
Hekim tarafından yapılan estetik müdahelelerin, eser sözleşmesi kapsamında değerlendirileceği, hekimin, bu müdahale için, hastayı aydınlatma ve hastadan rıza alma zorunluluğu olduğu- Bu açıdan, hastanın kendisine yapılacak tıbbi müdahale ve neticesinde karşılaşabileceği komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmesi zorunluluğu olduğu- Ameliyat sonrası ortaya çıkan komplikasyon ve görüntü bozukluğunun, hekime izafe edilebilecek bir kusur olarak değerlendirilebileceği- Eser sözleşmesi kapsamında ki bu müdahale işlemiyle yüklenicinin sonuç taahhüdünü tam ve gereği gibi yerine getirmediği ve bu kapsamda davacının maddi ve manevi tazminat talebinin değerlendirilmesi gerekeceği-
Birden fazla kişi, birlikte bir zarara neden olmuşsa, sorumluluk derecelerine bakılmaksızın ve eylemlerinin türü yönünden bir ayrım yapılmaksızın, zarar görene karşı, her biri ayrı ayrı zararın tamamından ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumlu olması gerektiği- Birden çok kimselerin, değişik nedenlerle aynı zarardan sorumlu olurlarsa, zarar görene karşı ortaklaşa zincirleme ile sorumlu olacağı- Olayın gelişim biçimi, olay tarihi, meydana gelen yaralanma ve maluliyetin derecesi, yaralanma ve maluliyetin yarattığı elem ve üzüntünün derecesi, tarafların kusur durumları gözetildiğinde; takdir edilen manevi tazminat tutarlarının da düşük olduğu-
10. HD. 21.09.2022 T. E: 2021/6223, K: 10994