Asgari miktar belirtilerek açılan belirsiz alacak davasında mahkemece yapılan araştırma esnasında alacağın miktarının veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacının, iddianın genişletilmesi yasağına ( m.141, 319 ) tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini arttırabileceği, bu arttırımın zamanaşımına tabi olmadığı-
Davacı vekilince tanık beyanlarında yılda 4 maaş tutarında ikramiye verildiğinin bildirildiği gerekçesiyle bilirkişi raporuna itiraz edildiği, itiraz doğrultusunda düzenlenen bilirkişi raporuna da davalı vekilince davacının ikramiye aldığı iddialarının iddianın ve savunmanın genişletilmesi yasağının ihlali anlamına geldiği ve buna muvafakatleri bulunmadığı itirazında bulunulduğu anlaşıldığından, davalı tarafın muvafakati bulunmamasına rağmen iddianın genişletilmesi niteliğinde olan sigortalının yılda 4 maaş ikramiye aldığının kabulüyle yazılı şekilde karar verilmesinin isabetsiz olduğu-
Tarım Bağ-Kur sigortalılık süresinin tespiti ile yaşlılık aylığı bağlanması istemine ilişkin davada, Kurumca kabul edilen ve geçerlilik tanınan sigortalılık süresinin davacının talebine konu süre olup olmadığı, davacının talebine konu sürelerde tarımsal faaliyetinin kesintisiz olarak devam edip etmediği, sigorta primlerinin 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma ile ödenip ödenmediği, aylığın talep tarihi itibariyle başlatılıp başlatılmadığı araştırılmadan evrak üzerinden karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı oluğu-
HUMK zamanında açılan davada, dilekçelerin teati aşamasının geçip, tahkikat aşamasına geçilmiş bulunduğu gözetilerek, bu aşamada, sadece HMK.'nun 324. maddesi uyarınca delil avansı istenebileceği- Kapsamı da belirtilmeden gider avansı istenmesi yerinde olmadığı, mahkemenin davanın reddine dayanak aldığı, davacı vekiline verilen kesin süreye ilişkin ara kararında "alınması gereken avansın ne miktarda ve hangi işlere ilişkin olduğu, hangi iş için ne miktar avans yatırılacağının açıkça belirtilmemesi ve belirtilen sürede ara karar gereğinin yerine getirilmemesinin sonuçlarının da açıklanmamasının hatalı olduğu- Kesin sürenin sonuç doğurabilmesi için usulünce ve eksiksiz olması gerektiği-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • kayıt gösteriliyor