Davacının ıslah dilekçesi sunduğu, davalı tarafın ise, ıslaha karşı süresinde zamanaşımı def'inde bulunduğu anlaşılmasına göre mahkemece ıslaha karşı ileri sürülen zamanaşımı savunması değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği-
Temyiz aşamasında sunulan ve borcu söndüren bir belgenin varlığı karşısında savunmanın genişletilmesi yasağından söz edilemeyeceğinin kabulünün zorunlu olduğu-
Kısmi davada fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmuş olmasının, saklı tutulan kesim için zamanaşımını kesmeyeceği, zamanaşımının, alacağın yalnız kısmi dava konusu yapılan miktar için kesileceği- Zamanaşımı def'inin cevap dilekçesinin ıslahı yoluyla ileri sürülmesinin de mümkün olduğu- Davalı cevap dilekçesi ile zamanaşımı def’i ileri sürmüş olduğu gibi, ıslah dilekçesinde karşı da süresi içerisinde zamanaşımı def’i ileri sürmüş olup davalının, davacı tarafın ıslah talebine karşı yaptığı zamanaşımı def'ii değerlendirilmeden eksik inceleme ile karar verilmesinin hatalı olduğu- Davalı Üniversite aleyhine harca hükmedilmiş olmasının hatalı olduğu-
Davacının ıslah dilekçesi sunduğu, ıslah dilekçesinin davalıya tebliğ olduğu, davalı tarafından UYAP kayıt tarihli dilekçe ile ıslaha karşı süresinde zamanaşımı def'inde bulunduğunun anlaşılmaşıldığı, mahkemece ıslaha karşı ileri sürülen zamanaşımı savunması değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği-
Dava dilekçesinin içeriğinden davanın “kısmi dava” olarak açıldığı ve tam ıslah ile dava türünün değiştirilmediği anlaşılmış olup; mahkemece yanılgılı değerlendirme ile dava konusu fark ücret, ikramiye ve ilave tediye alacaklarının belirsiz alacak davası ile talep edildiği kabul edilerek davalı tarafça davacının ıslah dilekçesine karşı süresinde yapılan zamanaşımı savunmasının değerlendirilmemesinin ve ayrıca faiz tarihlerinin dava ve ıslah dilekçesi dikkate alınarak hüküm altına alınması gerekli iken dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesinin hatalı olduğu-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • kayıt gösteriliyor