Taahhüt tutanağında son taksit tarihi olan 30/3/2009 tarihinde ödenecek miktar belirtilmeyerek, "kalan kısım" şeklinde yazılmış ise de ; 15/2/2008 tarihli taahhüt tutanağı dikkatlice incelendiğinde, borçlu ; asıl alacak, tahsil harcı, işlemiş faiz, komisyon v.s. gibi masraflar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle toplam borcun 23.075,60 TL olduğunu kabul ettiği ve bu miktar üzerinden ödeme taahhüdünde bulunduğu, işlemiş faiz ile somaki faizin ayrı ayrı belirtildiği, kaldı ki, şikâyete konu taahhüdün düzenlendiği Azdavay İcra Müdürlüğüne yazılan 1/2/2008 tarihli talimat yazısında da borç miktarının 22.869,82 TL olarak gösterildiği dikkate alındığında, taahhüt tutanağındaki borç miktarının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ve bu miktar nazara alınarak icap ve kabulde bulunulduğunun kabulünün zorunlu olduğu-
Borçlu birden fazla ise, HMK.nun 7/1. maddesinin birinci cümlesine göre, borçlulardan birinin yerleşim yeri icra dairesinde takip yapılabileceği, bu durumda, diğer borçluların yetki itirazında bulunamayacakları, ancak, anılan hükmün, borçlulardan birinin onun için genel yetkili yerleşim yeri icra dairesinde takip yapılması ve onun hakkındaki yetkinin kesinleşmiş olması hali için olduğu-
İştirak halindeki mallarda, meslek ve sanat dolayısı ile haczedilmezlik iddiasının ileri sürülemiyeceği–
İİK'nun 103. maddesine ilişkin davetiyenin borçluya tebliğ edilmesine karşın meskeniyet şikayetinin 7 günlük süreden sonra yapıldığı, açıklanan nedenle, mahkemece; meskeniyet şikayetinin süreden reddine karar verilmesi gerekeceği-
Mahkemece, haciz tutanağının 3. sırasında belirtilen makineye ilişkin başvurunun istihkak davası olarak kabul edilerek, eldeki davadan tefrik edilmesinin, Mahkeme'nin ayrı bir esasına kaydının yapılarak, alınması gerekli peşin nispi başvuru harcının ikmal ettirilmesinin ve taraf teşkilinin sağlanmasından sonra, tarafların toplanan ve toplanacak tüm delileri iddia ve savunmalar kapsamında birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre karar verilmesinin gerekeceği-
Borçlu belediyece haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün olan paraların aynı hesapta toplanmasının ve birbirine karıştırılmasının, haczedilmezlik hakkından feragat olarak kabul edilmesi gerekeceği, bilirkişi aracılığı ile gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak, hesabın vergi, resim, harç hesabı olup olmadığı açıkça ortaya konulması gerekeceği-
Takip talebine ve ödeme emrine sonradan eklenen "haciz yolu ile tahsil ve tahliye" sözcüklerinin altının ayrıca imzalanmaması halinde, bu eklemenin geçersiz olacağı
İpoteğin asıl borçlunun borcunu teminen tesis edildiğinin anlaşılması halinde müteselsil kefil hakkında ihtiyati haciz kararı verilebileceği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.