Güvence Hesabının ödediği tazminatı sorumlu davalı gerçek kişiye rücu etmek için açtığı davanın haksız fiilden kaynaklandığı ve uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği-
İşyeri sigorta poliçesi gereği sigortalısına ödeme yapan davacının ödediği bedelin, TTK mad. 1472 uyarınca rücuen tahsili istemine ilişkin görülen davada; davacı sigorta şirketinin, bu davayı sigortalısının halefi olarak açması nedeniyle, görevli mahkemenin tayininde sigortalı ile davalı arasındaki ilişkinin hukuki mahiyetinin nazara alınacağı, bu sebeple davacı sigorta şirketinin sigortalısının tüzel kişi tacir olması, davalının da faaliyetlerini özel hukuk hükümlerine göre sürdüren tacir tüzel kişilerden olması; davacının sigortalısı ile davalı arasındaki hukuki ilişkinin ise haksız fiilden doğması karşısında, tacirler arasındaki haksız fiilden doğan davalarda TTK'nın sair hükümleri uyarınca Asliye Ticaret Mahkemeleri'nin görevli olduğu birlikte değerlendirildiğinde, davacının halefiyete dayalı olarak açtığı rücuen tazminat davasının da Asliye Ticaret Mahkemesin'de görülüp sonuçlandırılması gerektiği-
Görev konusunda mahkemenin yargılamanın her aşamasında resen hareket edeceğinden, somut olayda davacıların murisi ile davalı sigorta şirketi arasındaki ilişkinin ticari nitelikte olduğu dolayısıyla davanın ticari dava ve görevli mahkemenin Ticaret Mahkemesi olduğu göz önünde tutularak Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiği-
Somut olayda davalı davacıya çarpan aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olup, zorunlu mali sorumlumluluk sigortaları TTK'da düzenlendiğinden TTK mad. 5 uyarınca ticari iş sayıldığından, dava ticari dava olmakla asliye ticaret mahkemesi görev alanı içinde bulunduğu-
Asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişkinin işbölüm olmayıp görev ilişkisi olduğu- Göreve ilişkin kuralların kamu düzeni ile ilgili olduğu ve mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerektiği- Türk Ticaret Kanun'unda düzenlenen hususların ticari dava olduğu ve ticari davalara bakmakla görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi olduğu-
Dava, trafik kazasından kaynaklı cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin olup, davalılar arasında Zorunlu Mali Sorumluluk sigortacısı da bulunduğu, zorunlu mali sorumluluk sigortasından kaynaklı davalar ticari dava olup Asliye Ticaret Mahkemesi görev alanı içinde bulunduğu-
Sigorta şirketinin, davayı sigortalısının halefi olarak açtığından bahisle, görevli mahkemenin tayininde sigortalı ile davalı arasındaki ilişkinin hukuki mahiyeti nazara alınması gerektiği- Sigortalı ile zarar arasındaki ilişkinin kira sözleşmesinden kaynaklandığı, HMK mad.4'e göre davada "Sulh Hukuk Mahkemesi"nin görevli olduğu-
6102 sayılı TTK'ya eklenen geçici 9. maddesi uyarınca göreve ilişkin hükümlerin 6102 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalarda uygulanmayacağı-
İİK'nın 89. maddesine dayalı tazminat istemine ilişkin davanın genel mahkemede değil "icra mahkemesinde" görülmesi gerektiği-
Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarına Nüfus Müdürlüğü temsilcisinin katılımıyla asliye hukuk mahkemesinde bakılacağı-