Taraflar arasındaki muarazanın men'i, tesbit davası-
Bankacılık Kanunu gereği üyelerinin bir kısmı, Fon'un gösterdiği adaylar arasından icra tetkik merciince seçilen müflis bankanın, iflas idaresinin kararının iptali talepli davasının görüm ve çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu-
Hazinenin ecrimisil tespit ettirip fuzuli şagile ihtarname tebliğ etmeden doğrudan doğruya genel mahkemelerde dava açabileceği–
Bir davaya hangi yargı kolunda bakılacağı konusunun dava şartı olduğu, dava şartının yargılamanın her aşamasında (ilk derece ve istinaf mahkemeleri ile Yargıtayca) re'sen dikkate alınacağı, bu nedenle ilk derece mahkemesinin karar tarihinden sonra yürürlüğe giren 7257 sayılı Kanun ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenen sistem kullanım ihlallerine ilişkin ceza-i şartlara ilişkin uyuşmazlıkların idari yargı yolunda görüleceği hükme bağlandığından yukarıda izah edilen Kanun değişikliği kapsamında uyuşmazlık konusu davanın çözümünün idari yargının görev alanına girdiği gözetilerek, 6100 sayılı HMK'nın 114/1-b maddesine göre dava şartı olan "yargı yolunun caiz olmaması" nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerektiği-
Davacı, belediye başkanlığı görevi nedeniyle hak kazandığını iddia ettiği maaş alacaklarının tahsili amacıyla yaptığı icra takibine itiraz edilmesi üzerine itirazın iptali talebinde bulunmuştur. Takibe ve davaya konu ödemelerin yapılması kamusal bir işlem olduğu gibi yapılmaması da hizmete ilişkin idari takdir ile ilgilidir. Somut olayda, idareyi belli bir yönde işlem tesis etmeye zorlayıcı hüküm kurulması istenmektedir. Açıklanan nedenlerle, söz konusu maaş alacağı ile ilgili uyuşmazlığın çözümünde idari yargının görevli olacağı-
Uyuşmazlık, ticari iktisadi bütünlük oluşturulmasına ilişkin karar gereğince haczin kaldırılması istemini reddeden icra memur muamelesini şikayete ilişkindir...
Vergi borcunun tahsili amacıyla Belediye Başkanlığı tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan takip nedeniyle borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumundan almakta olduğu emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılması için açılan davaya, vergi mahkemesince bakılacağı-
Sözleşmenin, tarafların özgür iradesi ile düzenlendiği; davacı ve davalının özel hukuk hükümlerine tabi bu sözleşme uyarınca kişisel hakka dayanarak talepte bulunduğu; bu nedenle uyuşmazlıkta idari yargının değil, adli yargı mahkemelerinin görevli olduğu-
Davalı İçişleri Bakanlığı aracın işleteni Emniyet Genel Müdürlüğüne izafeten davalı konumunda olup, sürücünün de haksız fiil faili durumunda olduğu, olayda hizmet kusuru bulunmadığı, aracın işleteninin, kusursuz sorumluluk ilkelerine göre oluşan zarardan, sürücünün kusuru oranında sorumlu olduğu, araç sürücüsünün de haksız fiil hükümlerine göre kusuru oranında zarardan sorumlu olacağı-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.