2030 parsel sayılı taşınmazın maliki iken S.hisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/150 Esas ve 2005/169 Karar sayılı ilamı ile açılan isim tashihi davası sonucunda taşınmazın davalıların mirasbırakanı M. kızı H. Akan adına hükmen tesciline karar verildiğini, bu suretle oluşan tescilin yolsuz olduğunu ileri sürerek, M. kızı H. Akan adına olan tapu kaydının iptali ile M. kızı H. Atar adına tesciline-
Tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkin açılan davalarda kimlik bilgileri düzeltilirken taşınmaz malikinin değişmemesi diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına neden olunmaması gerekeceği–
Yeni oluşan tapu kayıtları üzerinden düzeltme yapılması gerekirken sicil kaydı kapanan ve hukuki varlığını yitiren eski parsel üzerinden hüküm kurulmasının isabetsiz olduğu-
Tapu Müdürlüğüne husumet yöneltilerek açılması gereken kayıt düzeltme davalarında, mahkemece sağlıklı bir inceleme yapılması, kayıt maliki ile ismi düzeltilecek kişinin aynı kişi olduğu kuşkuya yer vermeyecek şekilde saptanması gerekeceği-
Tapu kaydında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteği-
Tapu kaydındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteği-
Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan birinin veya birkaçının diğer paydaşlara karşı açabileceği ve HMK. mad. 27 uyarınca davada bütün paydaşların yer almasının zorunlu olduğu- Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerektiği- Verilecek kararın infazında tereddüt yaşanmaması için bu paydaşın tapu kaydındaki kimlik bilgilerinin nüfus kayıtlarına uygun hale getirilmesi zorunlu olduğu- 
Tapu kaydında kimlik bilgisi düzeltilmesine ilişkin davalarda, en önemli araştırma yöntemlerinden olan nüfus müdürlüğü ve zabıta vasıtasıyla yapılan araştırma sağlıklı bir şekilde yapılmadan sadece tanık deliline dayalı olarak verilen kararın doğru olmayacağı-
Yeni Tapu Sicili Tüzüğü'nün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 17.8.2013 tarihten itibaren, ilgililerin mahkemeye müracaat etmeden önce, ilk olarak tapu müdürlüklerine yukarıda açıklanan prosedüre uygun şekilde başvurması kaçınılmaz olup, değinilen prosedür izlenmeden mahkeme önüne getirilen davanın dinlenebilme olanağının olmadığı, bunun yanında, ilgililerin tapu müdürlüklerine yaptıkları düzeltim başvuruları üzerine, tapu müdürlüklerinin Tüzüğün 75. maddesinde belirtilen araştırma ve soruşturmayı yapmadan verdikleri soyut içerikli ret kararlarının da davayı mahkeme önünde dinlenebilir hale getirmeyeceği-
Tapu kaydında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemi- Karar düzeltme isteminin reddi-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.