Tapu kaydında kimlik bilgisi düzeltilmesine ilişkin davalarda, en önemli araştırma yöntemlerinden olan nüfus müdürlüğü ve zabıta vasıtasıyla yapılan araştırma sağlıklı bir şekilde yapılmadan sadece tanık deliline dayalı olarak verilen kararın doğru olmayacağı-
Yetki belgesine dayanılarak açılan mirasçılık belgesi verilmesi istemli davada; davacı yanında her türlü delile başvurma yetkisi bulunan mahkemenin, gerekli araştırma ve soruşturmayı yaparak oluşan duruma göre karar vermesi gerekeceği-
Davalıların, şirkette yönetici, denetim kurulu üyesi, ortak ve hizmet akdi ile çalışan personel oldukları ileri sürülerek davanın açıldığı gözetildiğinde öncelikle davacıdan, kendilerine usulüne uygun olarak tebligatın yapılmadığı davalıların T.C. kimlik numaralarını tespite yarar bilgilerin istenmesi, yerleşim yeri adreslerinin belirlenmesi, adresleri bu yolla tespit edilemeyen davalıların zabıtadan, resmi ve hususi müesseselerden adreslerinin tespitine çalışılması, ayrıca dosyada geçerli vekaletnamesine rastlanmayan davalılar adına tebligatın yapıldığı vekiller için düzenlenmiş vekaletnamelerinin ibrazının sağlanması, aksi halde tebligatların davalılar adına gönderilmesi gerektiği-
Tapu kaydında kimlik bilgileri düzeltilmesi davalarının; tapu maliki mirasçıları veya elbirliği mülkiyetinde ortaklardan birisi tarafından taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılacağı, tapu sicil müdürlüğüne yöneltilerek açılması gereken kayıt düzeltme davalarında, mahkemece sağlıklı bir inceleme yapılması ve kayıt maliki ile ismi düzeltilecek kişinin aynı kişi olduğunun kuşkuya yer vermeyecek şekilde saptanması gerekeceği–
İlgilinin doğum tarihi ile tanıkların dinlendiği tarih arasında uzunca bir zaman geçtiğinden anlatımlarında yanılgı olasılığı da bulunduğundan, kanıtlanamayan davanın reddine karar verilmesinin gerektiği-
Aile fertlerinin birbirleri yerine adres beyanında bulunabilmelerine olanak tanıyan yasa ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, mahkemece tebligat yapılan bu adresin, borçlunun bizzat kendisinin imzalı beyanına dayalı olarak tespit edilmiş mernis adresi olup olmadığı usulünce araştırılmaksızın, yazılı gerekçe ve eksik inceleme ile usulsüz tebligat şikayetinin kabulüne karar verilemeyeceği-
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine (ad ve soyadı değişikliği davaları dahil) ilişkin davalarda nüfus müdürü veya memurunun bulunmasının ve kararın onların önünde verilmesinin zorunlu olduğu, mahkemenin oluşumuna ilişkin bu yasa hükmü dikkate alınmadan nüfus idaresi temsilcisinin yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulmasının doğru olmadığı-
Nüfus kayıtlarının düzenli ve gerçeğe uygun olarak tutulması kamu düzeni ile ilgili olduğundan hakim resen araştırma ilkesinin hakim olduğu bu ilkenin sonucu olarak kendiliğinden delil toplama yetkisine sahip olduğu-Nüfus kayıtlarındaki istemlerle ilgili davalarda, mahkemelerin hiçbir kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorunluluğu bulunduğundan, mahkemece sadece taraf ve tanık beyanları ile yetinilmeyip, resen, yaşı itibari ile ölüm olayını bilebilecek tanıkları araştırıp dinleyerek ölüm tarihinin gün ve ay olarak da tespiti gerektiği-
Soybağına ilişkin davalarda görevli mahkeme aile mahkemesi olduğundan, aile mahkemesi kurulmayan yerlerde asliye hukuk mahkemelerinde davanın "aile mahkemesi" sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerektiği, asliye hukuk mahkemesi olarak yargılamaya devamla davanın kabulünün hatalı olduğu- Davadan etkilenecek olan bütün mirasçılarının davalı sıfatı ile davaya katılmaları gerektiği-
Dava dilekçesinde ve nüfus müdürlüğü tarafından gönderilen kaydında davacının yerleşim yerinin Doğu Mahallesi Adalar Sok. No: 4/3 Pendik İstanbul olarak gösterildiği dikkate alınarak, Yasa’nın bu emredici hükmüne göre, mahkemece Pendik İlçesi Asliye Hukuk Mahkemesinin yetkili olduğu gerekçesi ile dava dilekçesinin yetki yönünden reddi yerine davanın esası hakkında karar verilmesinin doğru görülmediği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.