Üzerinde ipotek kurulmuş bulunan taşınmazın tapuda "arsa" olarak kayıtlı bulunması ve daha sonra üzerine bina (fabrika binası) yapılmış olması halinde, arsa üzerindeki ipoteğin bu fabrika binasını da kapsayacağı, ancak arsa üzerindeki ipoteğin fabrika binası içinde bulunan menkulleri (makineleri) mütemmim cüz ve teferruat olarak kapsamayacağı- Fabrika binası, ipotekli arsanın mütemmim cüzi olsa da, onun teferruatı niteliğinde olduğu iddia edilen haczedilen menkuller arsanın eklentisi sayılamayacağından, haczedilip satılabileceği- Haczedilen menkullere ilişkin ipotek senedi ve tapu sicilinde bir kaydın mevcut olmadığı da gözetildiğinde menkul satışı yapılan dosyada üçüncü kişi şikayetçi bankanın icra müdürlüğünce re'sen ihalenin kaldırılması talebi ile şikayette bulunmakta sıfatının bulunmadığı-

Taraflar arasındaki icra memur işlemini şikayet nedeni ile yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulü ile icra müdürünün 04.06.2018 tarihli işleminin iptaline karar verilmiştir. Kararın davalı alacaklı /ihale alıcısı vekili ...