Dava kira sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit davası 26.2.2013 tarihinde açılmış olup dava tarihinde yürürlükte olan H.M.K. 4/1-a maddesi gereğince değerine bakılmaksızın görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu-
Alınan faturaya süresi içinde -TTK. mad. 23 (şimdi; Yeni TTK. mad. 21) gereğince- itiraz etmeyen tarafın, fatura içeriğini kabul etmiş sayılacağı–
Davanın, kiralayan tarafından kiracı aleyhine açılan menfi tespit istemine ilişkin olduğu- Taraflar arasındaki uyuşmazlığın kira sözleşmesinden kaynaklandığı ve sulh hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği-
Menfi tespit davasında, davacı tarafından çek ile ödemeye dair sunulan diğer makbuzlarda davalı yetkililerinin imzası bulunmadığı gibi, ciroların şirkete değil, şirket ortaklarına yapıldığı anlaşıldığından, bu ödemenin şirket borcuna mahsup edilemeyeceği- 
İİK’nun 72/4 maddesine göre; “Dava, alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde %40’tan aşağı tayin edilemez.” . Davalı alacaklı yararına anılan yasa hükmünde belirtilen tazminat koşulları oluştuğu halde, mahkemece tazminata hükmedilmemiş olmasının bozmayı gerektireceği-
Ticaret odasına kayıtlı olup bu odaya aidat ödeyen davacı ile davalı esnaf odası arasındaki olumsuz tespit davasına idari yargı yerinde değil adli yargı yerinde bakılacağı–
Delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı yerine getirilmeksizin davalı yanca ilk duruşmada davanın kabul edilmiş olması üzerine yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. Maddesi uyarınca tarife hükümleriyle belirlenen ücretin yarısına karar verilmesi gerekirken mahkemece davalı tarafın vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulmasının isabetli olmayacağı-
Taraflar arasındaki menfi tespit davası-
Kiralananın anahtarları, yöntemine uygun şekilde hukuken kiralayana teslim edilene kadar, kiralanan kiracının tasarrufunda bulunduğundan, kiracı teslim tarihine kadar olan kira paralarından sorumlu olması gerekeceği-
Dava konusu senetlerin protokolde belirtilen zamanda tamamen ödenmediği ve teminat özelliği gereğince takibe konulması gerektiği konusunda açıklık bulunmakla birlikte davacının senetlere mahsuben yaptığı ödemelerin üzerinde durularak bu ödemelerin dava konusu bonolara mahsuben yapıldığının anlaşılması halinde yapılan ödeme miktarlarında menfi tespit davasının kabulü gerekeceği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.