Direnme kararından sonra 18.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren ve mahkemece üzerinde inceleme ve değerlendirme yapılmamış olan 6099 Sayılı Kanunun 16. maddesi hükümleri de irdelenerek varılacak sonuca göre karar verilmesi için direnme kararının bozulmasının gerekeceği-

Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Akçaabat 2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 25.03.2009 gün ve 2008/186 E.- 2009/134 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekilince istenil ...