SSK.’nun prim alacağının tahsili için -6183 sayılı Kanun gereği- yapılan takipteki ihalenin feshi (iptali) isteğinin iş mahkemesinde inceleneği-
6183 s. AATUHK'nun 24 vd. maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkin davada davalıların ikametgah yeri olan mahkemenin yetkili olduğu; bu tür davalarda aciz belgesi sunulma zorunluluğu bulunmadığı; davalının eniştesi olan borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle dava konusu tasarrufların 6183 s. AATUHK'nun 30. maddesi gereğince iptale tabi olduğu ve davacı idare yararın maktu vekalet ücretine takdir edilmesi gerekeceği-
Ziraat Odalarının -Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu’nun 20. maddesine öngörülen alacakları ile ilgili- kararlarının «ilâm niteliğinde» olduğu –
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının 6772 sayılı Kanun kapsamında ilave tediye ödemekle yükümlü olduğu-
Davalı 3. kişinin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olduğu anlaşıldığından, dava konusu tasarrufun 6183 s. AATUHK. mad. 30 uyarınca iptale tabi olduğu- Davalı 3. kişi, dava konusu taşınmazı elinden çıkardığı tarihteki değeri konusunda bilirkişilerden ek rapor alınarak, belirlenecek bu değerin tazminat olarak ve faizsiz davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken, taşınmazın sonraki tarihli değerinin hükme esas alınması, tazminata faiz uygulanması ve hakkındaki takip devam eden borçlunun da bu tazminattan davalı 3. kişi ile müşterek müteselsilen sorumlu tutulmasının isabetsiz olduğu- 6183 s. K.'un uygulanmasından doğan her türlü davalar için avukatlık ücreti tutarının maktu olarak belirleneceği-
Takip dayanağı ilam tazminata ilişkin olup 6183 Sayılı Kanununun 102.maddesinin uygulanmayacağı, ilamın İİK.39.maddede düzenlenen zamanaşımı süresine tabi olacağı-
Mahkemece, ... parsel sayılı taşınmazda satış tarihinde vergi dairesinin haczi bulunmadığı, yine... sayılı taşınmazla ilgili olarak da Ö. Kooperatifinin ipotek alacağının dikkate alınmadığı, bu sebeple sıra cetvelinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle şikayetin kabulüne ve sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş olmasında yasaya aykırı bir yön bulunmadığı-
Bankacılık Kanunu gereği üyelerinin bir kısmı, Fon'un gösterdiği adaylar arasından icra tetkik merciince seçilen müflis bankanın, iflas idaresinin kararının iptali talepli davasının görüm ve çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu-
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 s. Kanun’un uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi yetkili ve görevli olduğundan, haczedilmezlik şikayetinin de haczi uygulatan alacaklı birimin bulunduğu yer iş mahkemesince inceleneceği- Borçlunun görev ve sıfatı gözetildiğinde, kendisinin İİK. 82/1. maddesinin 12. bendinde belirlenenden daha görkemli bir meskende ikamet etmesinin gerekmediği-
Davalı Vergi Dairesince, davacıya haciz ihbarnamesi gönderilmiş olup 1 yıl içinde -6183 s K. mad. 79/4 uyarınca- menfi tespit davası açıldığından, işin esasına girilerek davacının haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra dava dışı kamu borçlusunun maaşından ödemesi gereken bir kesinti bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği, davanın tam yargı davası olarak idare mahkemesinde görülmesi gerektiğinden bahisle davanın reddinin isabetsiz olduğu-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.