Ziraat Odalarının -Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu’nun 20. maddesine öngörülen alacakları ile ilgili- kararlarının «ilâm niteliğinde» olduğu –

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu’nun 20. maddesine göre, tahakkuk etmiş giriş ücreti ve yıllık aidatların tahsilatına ait hükmü muhtevi anılan kanunun 36. maddesinde «odalarca verilen kararların icra dairelerince ilâmlar gi ...