Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 s. Kanun’un uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi yetkili ve görevli olduğundan, haczedilmezlik şikayetinin de haczi uygulatan alacaklı birimin bulunduğu yer iş mahkemesince inceleneceği- Borçlunun görev ve sıfatı gözetildiğinde, kendisinin İİK. 82/1. maddesinin 12. bendinde belirlenenden daha görkemli bir meskende ikamet etmesinin gerekmediği-

1- Alacaklı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın temyiz itirazlarının incelenmesinde; 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin on dokuzuncu fıkrası gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklar ...