Takip dayanağı ilam tazminata ilişkin olup 6183 Sayılı Kanununun 102.maddesinin uygulanmayacağı, ilamın İİK.39.maddede düzenlenen zamanaşımı süresine tabi olacağı-

Alacaklı idare tarafından borçlu aleyhinde Gaziantep 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 23.03.2005 tarih ve 2005/57-160 sayılı tazminata ilişkin ilamına dayanılarak ilamların icrası yoluyla yapılan takipte borçlu, mahkemeye başvurusunda, 6183 sayılı Kanunu ...