12. HD. 18.11.2021 T. E: 10044, K: 10347-
İİK'nun 150/e maddesi gereğince icra emrinin tebliğinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde satış talep edilmiş ise de avansı yatırılmadığından geçerli bir satış isteminin varlığından da söz edilemeyeceği ve icra takibinin düşmüş olduğu, bu durumda düşen takipte ihale yapılamayacağından ihalenin feshine karar verilmesi gerektiği-
12. HD. 22.09.2021 T. E: 6115, K: 7785-
12. HD. 21.09.2021 T. E: 6287, K: 7757-
Satış talebinin düşmesi ile geçerli bir satış talebi kalmayacağından, satış isteme süresinin durması ve yeniden işlemeye başlamasının söz konusu olamayacağı; bu nedenle satış talebinin düşmesinden itibaren yeni bir süre işlemeye başlayacağı, dolayısıyla İİK’nın 150/e maddesinde belirtilen iki yıllık sürede alacaklının yeniden satış talep etmesinin zorunlu olduğu- İki yıllık satış isteme süresi içinde satış talep edilmez veya satış talebinin geri alınması hâlinde aynı sürede yenilenmez ise takibin düşeceği- Takibin düştüğü tarihten sonra yapılan işlemler yok hükmünde olacağından yapılan ihalenin de bu nedenle feshi gerekeceği ve İİK’nın 150/e hükmü emredici nitelikte olup, mahkemece re’sen gözetileceği-
Pandemi nedeniyle, "7226 s. K. ile belirlenen durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan sürelerin, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacağı", "15/06/2020 tarihine kadar duran sürelerin bu tarihten itibaren yeniden işlemeye başladığı" ve "uzamış sürenin son gününün, 30/06/2020 tarihi olduğu"- Kıymet takdiri işleminin, icra müdürlüğünce 29/06/2018 tarihinde yaptırıldığı, ihalenin ise iki yıldan fazla süre geçtikten sonra 26.08.2020 tarihinde gerçekleşmesi halinde İİK. mad. 128/a-2 uyarınca, öngörülen sürenin son günü olan 29.06.2020 tarihi, 7226 sayılı Kanunla belirlenen durma süreleri içinde olmadığından uzatılmasının söz konusu olmayacağı- Satış ilanı tebliğ işleminin usulsüzlüğünün re'sen dikkate alınamayacağı- İİK. mad.150/e uyarınca icra emrinin borçlulara tebliğ edilmesinden sonra alacaklının süresinde satış avansını yatırması ve satış talep etmesi gerektiği- İhale bedelinin, taşınmazın tahmini değerinin yüzde ellisine satış masraflarının eklenmesiyle oluşan miktarı karşılamaması durumu iie kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıldan fazla süre geçtikten sonra ihalenin gerçekleştirilmesi hususunun re'sen gözetilmesi gerektiği-
İİK'nun 150/e maddesine göre, paraya çevrilmesi yoluyla yapılan icra takibinde, alacaklının ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren taşınmazlar için 1 yıl içinde satış isteme zorunluluğunun olduğu, somut olayda İİK'nun 150/e maddesi gereğince icra emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde satış istenmediğinden takip düşmüş olup, düşen takipte ihale yapılamayacağından, İlk Derece Mahkemesince, şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceği-
"İpotekli taşınmazın satışının ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde istenmemiş olması"nın (İİK 150/e-I) re'sen gözetilerek ihalenin feshine karar verilemeyeceği-
Örnek 6 numaralı ödeme emrinin tebliğ edilmesi üzerine, taşınmazın satışının istenmesi ve satış kararı verildikten sonra ihalenin feshi davasının açıldığı somut olayda; ilk satış talebi yasal süresinde yapıldığına ve satış talebinin geri alınması da söz konusu olmadığına göre, sonraki satış talebinin bir yıllık sürede olmaması sonuca etkili olmayıp, yasada belirtilen sürenin satış talebi için öngörülmesi karşısında; satışın aynı süre içerisinde yapılmamış olması, usulüne uygun satış talebini ortadan kaldırmadığı gibi takibin İİK'nun 150/e maddesi gereğince düşmesi sonucunu da doğurmayacağı-
Borçlu yanca tefhim edilen ilk derece mahkemesi kararına karşı, 30.12.2019 tarihinde süre tutum dilekçesi ile istinaf yoluna başvurulduğu, 15.01.2020 tarihinde gerekçeli kararın tebliğ edildiği ancak gerekçeli istinaf dilekçesi sunulmadığı görülmekte olup, her ne kadar dairenin; İİK’nun 150/e fıkrasının mahkemece re'sen gözetilmesi gerektiği, buna göre takibin düşmesi halinde ihalenin de feshi gerekeceği yönünde eski kararları bulunmakta ise de, değişen içtihatlara göre; bu hususun re'sen gözetilemeyeceği anlaşılmakla, somut olayda davacı/borçlunun bu iddiayı istinaf başvurusunda ileri sürmemesi karşısında artık mahkemece bu nedenle ihalenin feshine karar verilemeyeceği-