Resmi akitte temlikin şartsız bağış olduğu yazılsa da, mülkiyetin naklinin dayanağını teşkil eden idari karar veya sair belgelerden temlikin koşula bağlandığı anlaşılabiliyorsa bu olguların dikkate alınması, bu itibarla, tarafların gerçek iradelerinin ve bağışlayanın asıl amacının ortaya çıkarılması gerektiği- Protokol başlıklı belgede dava konusu taşınmazın TSE hizmet binasının inşası için davalıya hibe edildiğinin vurgulandığı ve davalı İdarenin, TSE hizmet binasının faaliyet göstermesi için kendisine temlik edildiği anlaşılan dava konusu taşınmazdan taşındığı ve taşınmazın dava ve keşif tarihleri itibariyle kullanılmadığı anlaşıldığından, bağışın koşullu olduğu ve "TSE hizmet binasının ... iline taşınması sonucunda" koşulun yerine getirilmediği gözetilerek "bağışlamadan rücu hukuki nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemine" ilişkin davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği-
Bağıştan rücu hukuksal nedenine dayalı tapu iptali-tescil isteği-
Bağıştan rücu hukuksal nedenine dayalı tazminat olmadığı takdirde tapu iptali-tescil isteği-
Bağıştan rücu hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteği-
Resmi akitte şartsız bağış olduğu yazılmış ise de; bağışlamada tarafların gerçek iradesi önem taşıdığı- TBK. mad. 297/3 uyarınca, bağışlayan sağlığında geri alma sebebini öğrenememişse, mirasçıları ölümünden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı geri alma hakkını kullanabileceği-
Mirasbırakanın ölüm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 818 s. BK. mad. 246 uyarınca, mirasçıların, mirasbırakanın ölümünden başlayarak 1 yıl içinde bağışlamayı geri alma haklarını kullanmadıkları gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerektiği-
Trafik kazasından kaynaklanan iş görememezlik tazminatı, tedavi gideri ve manevi tazminat istemi-
Feri müdahilin hükmü tek başına temyiz etme hak ve yetkisi olmadığı- Hüküm kısmında, gerekçe kısmında belirtilenden farklı bir tutarın davalıdan tahsiline karar verilmesinin hatalı olduğu- Davalı sigortacı yönünden, kendisine tazminat ödenmesi için gerekli ihbar yapılıp belgenin ibrazından itibaren 8 iş günü içinde temerrüde düştüğü kabul edilerek bu tarihten itibaren itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi gerekirken dava tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmesinin hatalı olduğu- Müterafik kusur indiriminin, aktüer raporunda davacının geçici ve kalıcı iş göremezlik zararı toplam olarak hesaplanan rakam üzerinden yapılması gerekirken kaza tarihindeki teminat limiti üzerinden yapılmasının hatalı olduğu-
Trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-
  • 1
  • 2
  • 3
  • kayıt gösteriliyor