Resmi akitte temlikin şartsız bağış olduğu yazılsa da, mülkiyetin naklinin dayanağını teşkil eden idari karar veya sair belgelerden temlikin koşula bağlandığı anlaşılabiliyorsa bu olguların dikkate alınması, bu itibarla, tarafların gerçek iradelerinin ve bağışlayanın asıl amacının ortaya çıkarılması gerektiği- Protokol başlıklı belgede dava konusu taşınmazın TSE hizmet binasının inşası için davalıya hibe edildiğinin vurgulandığı ve davalı İdarenin, TSE hizmet binasının faaliyet göstermesi için kendisine temlik edildiği anlaşılan dava konusu taşınmazdan taşındığı ve taşınmazın dava ve keşif tarihleri itibariyle kullanılmadığı anlaşıldığından, bağışın koşullu olduğu ve "TSE hizmet binasının ... iline taşınması sonucunda" koşulun yerine getirilmediği gözetilerek "bağışlamadan rücu hukuki nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemine" ilişkin davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği-

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince, davacının istinaf isteminin HMK'nın 353/1.b.1. maddesi uyarınca esastan reddine dair verilen karar süresi içinde davacı vekili tarafında ...