Mirasbırakanın ölüm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 818 s. BK. mad. 246 uyarınca, mirasçıların, mirasbırakanın ölümünden başlayarak 1 yıl içinde bağışlamayı geri alma haklarını kullanmadıkları gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerektiği-

Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, 09.11.2004 tarihinde ölen mirasbırakanlarının maliki bulunduğu 7296 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki 493/4032 payını "sağlık ocağı"; 7297 ada 1 parsel sayılı taşınmazının 665/6226 payını da "semt spor a ...