Başkasının borcu nedeniyle 3. kişinin malına konulan haciz sonucu uğranılan zararın tazmini davasının, tüm haciz koyanlara değil, satışı isteyip malları sattırana yöneltilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İ. Asliye 9.Ticaret Mahkemesince asıl davanın açılmamış sayılmasına, birleştirilen davanın kabulüne dair verilen 16.09.2002 gün ve 1995/492-2002/850 sayılı kararın incelenmesi ...