Böyle bir davada sulh hakiminin görevinin, reddin süresinde olup olmadığı ve reddedenin mirasçılık sıfatı bulunup bulunmadığını incelemek, süre koşulu ile mirasçılık sıfatının gerçekleşmesi halinde ise, Türk Medeni Kanununun 609. maddesi uyarınca red beyanını tespit ve tescil etmekten ibaret olduğu, bu nedenle, mirasın kayıtsız şartsız reddine ilişkin dilekçe sulh hakimine ulaştıktan sonra, davacının ayrıca duruşmaya gelmesine ilişkin yasal bir zorunluluk bulunmadığı halde; Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 150. maddesi gereğince "davanın açılmamış sayılmasına" karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu-
Meskeniyet şikayeti üzerine icra mahkemesince yetkisizlik kararı verilmesinden sonra HMK.nun 20/1 maddesinde öngörülen 2 haftalık süre geçtikten sonra dosyanın alacaklı tarafından yetkili icra mahkemesine gönderilmesinin istenmiş olması halinde, mahkemece re’sen “davanın açılmamış sayılmasına” karar verilmesi gerekeceği-
Duruşma davetiyesinin davacı vekiline usulüne uygun tebliğ edilmemiş olması halinde duruşmaya gelmediğinden bahisle «dosyanın işlemden kaldırılmasına» karar verilemeyeceği—
Karı kocanın birbirine karşı açtıkları boşanma davalarının derdest sayılabilme koşulları–
Menfi tespit davası-
Trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi-
Sözleşmenin iptali davalarının-
Mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği takdirde HMK'nun 323., 326, 331/3 madde hükümlerine göre davalı taraf yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 7. maddesi hükmüne göre maktu vekalet ücretine hükmedilmesinin gerektiği-
Kişiye ski sıkıya bağlı haklardan olan soyadı değişikliği davasının vekil aracı­lığı ile açılabilmesi için vekile verilen vekâletnamede özel yetkinin olması gerekeceği-
Yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde ise kusursuz sorumluluk ilkeleri gereğince tespit edilecek taşınmaz bedelinin davalı idareden tahsili isteği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.