Borçlu adına “..............................” adresine çıkartılan satış ilanı tebligatının; "Adreste ............... Yemekçilik ikamet etmekte tanınmıyor” şerhi ile 01.12.2019 tarihinde iade edildiğinin görüldüğü, şikayetçi borçlu şirketin ticaret sicil adresine TK'nun 35. maddesi gereğince tebligat yapılabilmesi için, bu adrese gönderilen tebligatın, adresin kapalı olması ya da muhatabın adresten taşınmış olması şerhi ile tebliğ edilemeden iade edilmesinin zorunlu olduğu, şikayete konu tebligat tarihinden önce, borçlu şirketin ticaret sicil adresine çıkarılıp tebliğ edilmeden iade edilen tebligatın; " tanınmıyor" şerhi ile iadesi usulsüz olup, bu tebligat esas alınarak TK'nun 35/4. maddesine göre yapılan tebligatın usulüne uygun olmadığı-

I. ŞİKAYET   Borçlu vekili şikayet dilekçesinde; alacaklının sözde alacak iddiasıyla takip başlattığını, bu takipten haberdar olunmayacağını ve takibe itiraz edilemeyeceğini bilerek kötüniyetli bir şekilde ödeme emrini, şirketin ticaret sicilin ...