Kaçak elektrik tahakkukuna dayalı takibe vaki itirazın iptali davası- Abonelik sözleşmesinde ödemelerde gecikme olması hâlinde, 6183 sayılı K.'da belirtilen "gecikme zammı"nın istenebilmesi için, gecikme zammına ilişkin şartın açık, anlaşılabilir ve oranları da belirtilmek suretiyle yazılması gerektiği- Davalının dava konusu sorumlu olduğu bedelin, ve gecikme zammı ve KDV nin abonelik sözleşmesi Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve 622 sayılı kurul kararı ile ilgili mevzuat hükümleri ve takip dosyasındaki talep de nazara alınarak belirlenebilmesi için bilirkişi raporu alınması gerektiği-

Davacı vekili dilekçesinde ; Aksaray 2. İcra Müdürlüğü'nün 2013/1043 Esas sayılı dosyası ile davalı borçlu A... aleyhine icra takibine geçildiğini ve örnek 7 ödeme emrinin tebliğ edildiğini, yapılan takibe davalı-borçlu tarafından itiraz edildiği, bu ...