Kavramlar
borca itiraz
İtirazın alacaklıya tebliğ giderinin, alacaklının avans olarak ödediği masraftan karşılanması gerekeceği–

 Borçluya 49 örnek ödeme emri tebliğ edilmiş, borçlu yasal süresinde icra dairesine verdiği dilekçe ile borca itirazda bulunmuş, İİK’nun 66. maddesi gereğince takip durmuştur. Daha önce, İİK’nun 62/2. maddesinde yer alan «takibe itiraz eden borçlunun ...
Kavramlar
borca itiraz
Aynı doğrultuda