Alacağın tahsiline yönelik yapılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkin davada, davacı, dava dilekçesinde alacağın bir ksımına yönelik itirazın iptalini isteyerek ksımi dava açmış olduğundan mahkemece davacıya davasını tam dava olarak sürdürmesi ve toplam alacak üzerinden eksik peşin harcı tamamlaması konusunda kesin süre verilip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünül ...