Fazla mesai çizelgeleri ile icmallerin 2005 ve 2006 yıllarına ait olduğu dikkate alındığında, davaya karşı ileri sürülen zamanaşımı def'i nedeni ile sonuca etkili olmadıkları ancak, sunulan yıllık izin belgelerinin bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği- Sunulan belgeler davacı asile gösterilip beyanı alınarak dosyadaki diğer bilgi ve belgeler ile bir değerlendirme tabi tutulduktan sonra yıllık izin ücreti alacağı hakkında karar verilmesi gerektiği-
Somut olayda taraflar arasında imzalanan hizmet sözleşmesi ile kararlaştırılan ücret artışlarının tam olarak uygulanıp uygulanmadığı ve davacının nakle tabi personel olup olmadığı hususlarının araştırılarak sonucuna göre davalının zamanaşımı savunması da dikkate alınmak suretiyle fark işçilik alacakları konusunda karar verilmesinin gerekip gerekmediği-
Sataşma niteliğindeki davranışların tehdit ve hakaret içeren sözler söyleme, etkili eylem(darp)de bulunma gibi davranışlar olarak ortaya çıkacağı ve haklı fesih nedeni olduğu- Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmenin, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermenin haklı değil geçerli fesih nedeni olacağı- Eşit davranma ilkesinin iş hukukundaki sirayetinin; işverene, işyerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemekte olduğu- İşçinin, şefine karşı küfürlü konuşması her ne kadar iş akdinin haklı şekilde feshedilmesi için yeterli olsa da,sözlü tartışmayı ve küfürlü konuşmayı başlatanın şef olması halinde işverenin, eşit davranma ilkesine uyarak hem şefin hem işçinin iş akdini sona erdirmesi gerektiği- Tartışmayı başlatan şefin iş akdinin sona erdirilmesinden sarfı nazar edilerek yalnızca işçinin akdine son verilmesinin haksız olduğu-
7. HD. 20.04.2016 T. E: 2015/1451, K: 8727-
22. HD. 16.10.2018 T. E: 2017/15630, K: 22327-
İbra ile makbuzu birbirine karıştırmamak gerekir; işçiye yapılan ödemeleri miktarı ile gösteren ve ibraname adı altında düzenlenen belgeler makbuz niteliğinde kabul edilip ve eksik kalan miktar var ise bu kısım gözönünde bulundurulacağı-
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının 6772 sayılı Kanun kapsamında ilave tediye ödemekle yükümlü olduğu-
İ.iye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemelerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacağı-
Hafta tatili ücreti alacağı bakımından mahkemenin hükmüne esas aldığı bilirkişi raporu ile kabul ettiği miktar arasında ihtilaf bulunduğu uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu olan 2.000TL hafta tatili ücreti alacağının açık biçimde direnme kararının verildiği tarihte geçerli olan 3.200TL tutarındaki temyiz edilebilirlik sınırının altında olduğu gerekçesiyle temyiz isteminin reddi gerektiğine-
Her ne kadar bordrolarda fazla çalışma tahakkuku var ise de bordrolar imzasız olduğundan bunun ödenip ödenmediği banka kayıtlarına göre tespit edilmesi gerekip davacıya alacaklarının ödenip ödenmediğinin banka kayıtları getirtilerek değerlendirilmesi gerektiğinden davacının fazla çalışma ücreti alacağı talebinin reddine karar verilmesinin hatalı olduğu-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.