Her ne kadar bordrolarda fazla çalışma tahakkuku var ise de bordrolar imzasız olduğundan bunun ödenip ödenmediği banka kayıtlarına göre tespit edilmesi gerekip davacıya alacaklarının ödenip ödenmediğinin banka kayıtları getirtilerek değerlendirilmesi gerektiğinden davacının fazla çalışma ücreti alacağı talebinin reddine karar verilmesinin hatalı olduğu-

Davacı vekili tarafından verilen 14.03.2016 havale tarihli dilekçede Dairemizin 16.02.2016 tarih, 2015/36485 E ve 2016/2696 K sayılı davacının temyizinin süreden reddi kararının maddi hataya dayalı olarak verildiği ileri sürülerek kararın ortadan kal ...