Borçluların icra mahkemesine başvurularının, İİK'nun 16. maddesi kapsamında şikayet olup, aynı maddenin 1. fıkrası uyarınca öğrenme tarihinden itibaren yedi günlük sürede icra mahkemesine yapılması gerekeceği-
İİK'nun 71/1. maddesine dayalı olarak takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde borcun ödendiği nedenine dayalı itfa itirazına ilişkin borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, İİK.nun 71. maddesinde itirazın kabul veya reddi halinde, inkar tazminatına hükmedileceğine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığı halde, istemi reddedilen borçlu aleyhine inkar tazminatına hükmedilmesinin isabetsiz olduğu-
Kambiyo senedinin ihdas nedenini gösteren ibarelerin bononun niteliğini ve takibi etkilemeyeceği-
Davalı borçlu ile üçüncü kişi konumundaki kişinin uzun bir süre birlikte yaşamış olduklarının dosya kapsamından anlaşılması halinde, davalı üçüncü kişinin, diğer davalı borçlunun mal kaçırma kasdıyla hareket ettiğini bilebilecek konumda olması nedeniyle, açılmış olan tasarrufun iptali davasının kabulüne karar verilmesi gerekeceği-
Borçlunun ileri sürdüğü hususların genel haciz yolu ile takipte itiraz niteliğinde olup, İİK'nun 62/1. maddesi uyarınca bu itirazın ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra müdürlüğüne yapılmasının gerekeceği, icra müdürlüğü yerine icra mahkemesine yapılan itirazın fuzuli olup, hukuki sonuç doğurmayacağı-
Muteriz borçlunun, bononun tanzim tarihinde, diğer borçlu Apartman Yönetiminin yönetim kurulu başkanı olmadığı, temsil sıfatının olmaması nedeniyle kat maliklerini borç altına alma hak ve yetkisinin bulunmadığı, bu nedenle bono bedelinden şahsen sorumlu olacağı cihetle borca itirazın reddine karar verilmesi gerektiği-
Borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusu icra takibinin yetkisiz vekil tarafından başlatıldığı iddiası olup, taraf ehliyeti ile ilgili olan bu hususun kamu düzenine ilişkin olup, süresiz şikayete tabi olduğu-
Mahkemece, dosyanın bilirkişiye tevdii ile her iki takipte tahsili talep edilen aylar nazara alınarak mükerrer alacak talebi bulunup bulunmadığı Yargıtay denetimine elverişli bilirkişi raporu aldırılmak suretiyle nafaka borcunun tespiti gerekeceği-
İcra mahkemesinin, yasal sürede yapılan itiraz veya şikayet nedeniyle icra mahkemesine intikal eden işlerde, öncelikle, takip dayanağı senedin kambiyo vasfında olup olmadığını ve alacaklının kambiyo senetlerine özgü yol ile takip hakkının bulunup bulunmadığını re’sen inceleyerek, takibin iptaline karar verebileceği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.