Borçlunun ileri sürdüğü hususların genel haciz yolu ile takipte itiraz niteliğinde olup, İİK'nun 62/1. maddesi uyarınca bu itirazın ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra müdürlüğüne yapılmasının gerekeceği, icra müdürlüğü yerine icra mahkemesine yapılan itirazın fuzuli olup, hukuki sonuç doğurmayacağı-

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla başlatılan takipte borçlu, takibin dayanağı olan aciz vesikasının geçersiz olduğunu ileri sürerek aciz vesikası ve takibin iptalini talep etmiş, mahkemece, aciz vesikasının yasal koşulları oluşm ...