17. HD. 10.12.2018 T. E: 5184, K: 11938-
Mahkemece, aynı kurumca verilen raporlar arasındaki çelişki giderilmek üzere dosyanın yeniden Adli Tıp Kurumu dışında grafoloji dalında uzman bilirkişi heyetine tevdi edilerek, önceki bilirkişi raporları da irdelenmek suretiyle çelişkiyi giderecek nitelikte rapor alınıp tüm deliller birlikte değerlendirilerek uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekeceği-
Usule uygun olmayan şekilde eski bilirkişi heyetine iki yeni bilirkişi ekleyip bu kez yedi kişilik heyetten yeni bir rapor alınmış olup, beş kişilik heyette iken rapora muhalif olan iki bilirkişinin bu kez herhangi bir gerekçe göstermeden önceki bilirkişi heyetinin görüşünü tekrarlayan raporu imzaladıkları ve bu raporun karara dayanak yapıldığı anlaşıldığından, yedi kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulma usulünün HMK 281. maddesinde belirlenen usule uymadığı-
3. HD. 30.10.2018 T. E: 2017/945, K: 10746-
Yüksek Sağlık Kurulu'nca verilen karar Sosyal Güvenlik Kurumu'nu bağlayıcı nitelikte ise diğer ilgililer yönünden bir bağlayıcılığı olmadığından Yüksek Sağlık Kurulu kararına itiraz edilmesi halinde inceleme Adli Tıp Kurumu'na giderek Adli Tıp Genel Kurulu aracılığıyla yaptırılması gerektiği-
Trafik kazasına bağlı ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası-
Trafik kazası sonucu gerçekleşen ölüm nedeniyle talep edilen destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemi-
Takip konusu çekin keşide tarihinde yapılan düzeltmenin keşideci tarafından paraf edilmiş olması halinde, düzeltmenin geçerli olacağı - Takip konusu senetteki imzanın borçluya ait olduğunu ispat külfetinin alacaklıya ait olduğu-
İcra dosyasına fazladan ödenen bedelin istirdadı talebine-
Mahkemece, hükme esas alınan ve Adli Tıp Kurumunca düzenlenen raporda; imzaların borçluların eli ürünü olduğuna ilişkin kesin kanaat bildirilmediği gibi, raporlar arasındaki çelişkinin de giderilmesi için yeniden ehil bilirkişilerden oluşacak bir kuruldan kuşkudan uzak, Yargıtay denetimine ve hüküm kurmaya elverişli rapor alınarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekeceği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.