Bozma kararına uyulduğu halde bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmeden taraflar yararına usulü müktesep hak doğacağından, bu hakkın zedelenmemesi için, bozma kararının gereklerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerektiği-
3621 sayılı Kıyı Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'nun 715 ve 999. maddelerine dayalı olarak açılmış tapu kaydının iptali ile sicilden terkini isteği-
Yerinde 3 kişilik harita mühendisi bilirkişi heyeti vasıtasıyla yeniden inceleme yapılarak, taraflarca kullanıldığı iddia edilen yerler gösterildikten sonra T.M.K'nın 719. maddesi gereğince mülkiyetin belirlenmesinde planın esas olduğu gözetilerek, elektronik aletle ölçüm yapılıp el atmanın olup olmadığının tespiti, var ise tecavüz edilen alanın miktarının saptanması ve haksız kullanım tazminatına karar verilmesi, el atma yok ise davanın reddine karar verilmesi gerekeceği-
Mahallinde yapılan keşifler sonucu TMK'nın 719. maddesi gereğince alınan bilirkişi raporlarında sabit olduğu üzere, davanın açıldığı tarihte davalılara ait 11 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar, davacıya ait 13 parsel sayılı taşınmaza tecavüzlü iken, yargılama sırasında yapılan yenileme kadastrosu sonucu sınırlarda meydana gelen değişiklik nedeniyle tecavüzün ortadan kalktığı, davanın konusuz kaldığı sabit olduğundan, yargılama sırasında davanın konusuz kaldığı gözetilerek karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi ve buna göre yargılama giderlerinin dava tarihindeki haklılık durumuna göre değerlendirilmesi gerekeceği-
Mahkemece, iptali ile sicilden silinmesine karar verilen miktarın gösterildiği krokinin fen bilirkişi tarafından çizdirilmesinin sağlanmasından sonra karar verilmesi gerekirken, infaza elverişli olmayan krokinin esas alınmasının doğru olmadığı-
Muhdesat sahibinin harici devre ilişkin şahsi hakkına dayanarak kendi bayii olan önceki malik ...’dan muhdesat bedeli talep edilebileceği- Kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parasının, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayiçe göre belirleneceği, sonraki dönemler için ecrimisil değerinin ise ilk dönem için belirlenen miktara ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak üzere takdir edileceği-
Harita ve krokisi bulunan tapu kayıtlarına Türk Medeni Kanunu'nun 719. ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 20. maddeleri uyarınca harita ve krokisi kapsamı ile değer verileceği, harita ve krokiden, diğer bir ifade ile mülkiyet hakkının kapsamından maksadın, sınır çizgileri değil haritanın gerçek ölçü değerleri olduğu, 41. Madde ile mülkiyet hakkının yatay kapsamının belirlenmesi ve taşınmazı komşu taşınmazlardan ayıran, ferdileştirilmesini sağlayan harita ve planlarda yapılan ölçü, sınırlandırma, tersimat veya hesaplama hatalarının düzeltilmesinin amaçlandığı, yapılacak düzeltme ile mülkiyet aktarımına neden olunmadığı, mülkiyet aktarımına neden olan hatalar için çözümün açılacak tapu iptali ve tescil davası olduğu-
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 26.06.2003 gün 97/110 sayılı kararının da bu doğrultuda olduğu bilinerek, uyuşmazlıkta idari saptamalardan takdiri delil olarak yararlanılması gerektiğinden yapılacak bu araştırmalarla, dava konusu taşınmazın kıyı kenar çizgisinin hangi tarafında kaldığı duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlendikten sonra, toplanan diğer tüm delillerin birlikte tartışılıp değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 26.06.2003 gün 97/110 sayılı kararının da bu doğrultuda olduğu bilinerek, uyuşmazlıkta idari saptamalardan takdiri delil olarak yararlanılması gerektiğinden yapılacak bu araştırmalarla, dava konusu taşınmazın kıyı kenar çizgisinin hangi tarafında kaldığı duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlendikten sonra, toplanan diğer tüm delillerin birlikte tartışılıp değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-