Davacı, dava dilekçesinde dava değerini .. TL göstererek tapu iptali ve tescil ile ipoteğin kaldırılmasını talep etmiş, yargılama esnasında ise .. TL üzerinden eksik harcı tamamladığı- Dava değeri, tapu iptali ve tescil talebi yönünden dava konusu taşınmazların dava tarihindeki değerinden, ipoteğin kaldırılması yönünden ise, ipotek bedelinden oluştuğundan, dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden davalı lehine eksik vekalet ücretine hükmedilmesinin isabetsiz olduğu-
Tebligatların davacıya ulaşmamasında davalıya atfedilecek herhangi bir ihmal ya da kusurun varlığından söz edilemeyeceği gibi; davacı şirketin üzerine düşen edimleri yerine getirmemekle gerçekleşen kendi ihmal ve kusurundan yararlanması da mümkün olmadığından, mahkemece davanın reddine karar verilmesinin gerekeceği-
Borçlunun halen kayden maliki olduğu ve köy tüzel kişiliğinden satın aldığı (Köy Kan. ek mad. 13'e göre) arsa üzerine, köy tüzel kişiliğince 5 yıl süreyle ev yapmayanlara karşı tapularının iptalini sağlayan yargı kararının alınmadığı anlaşılmış olup, takyidat süresinin sona erdiği 10 yıllık süreden sonra konulan haczin yasaya uygun olduğu kabul edilerek şikayetin reddine karar verilmesinin gerektiği- 
İflâstan önce tapu siciline şerh verilerek ayni hak kuvvetini kazanmış olan kişisel hakların iflâstan sonra para alacağına çevrilemeyeceği, bu hakların ayni haklar gibi iflâs masasına karşı aynen ileri sürülebileceği
Satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu tescil talebi için taşınmazdaki binada kat irtifakı kurulacakmış gibi her bir bağımsız bölüme düşen arsa paylarının bilirkişiye hesaplattırılması, bundan sonra davacıya sözleşme ile vaat edilen bağımsız bölüm için saptanacak arsa payı yönünden de davacı adına tescile karar verilmesi gerektiği-
Tarafların sözleşmede kullandıkları sözlere ve deyimlere bakılmaksızın, onların gerçekte amaçladıkları hukuki sonuçlara göre olayı değerlendirmek ve yorumlamak gerekeceği, böylece bir sözleşmeye farklı anlamlar yüklendiğinde, yorum yoluyla tarafların gerçek iradelerinin tespit edilmesinin gerekeceği, öteden beri uygulamada; satış vaadi sözleşmelerinin yorumunda Borçlar Kanunu’nun 18. maddesinin gözetilerek, sözleşmelerin ifasına olanak verecek şekilde yoruma gidilmesi gerektiğinin kabul edildiği-
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak açtığı tesçil davası sonucunda taşınmaza paydaş durumuna giren kişiye karşı açılacak şuf’a davasında, dava açma süresinin, tescil kararının kesinleştiği günden itibaren işlemeye başlayacağı (ve bu tarihe göre dava açma süresinin geçirildiğini davalının isbat etmesi gerekeceği)-
Mahkemece, yüklenici ile arsa sahipleri arasındaki sözleşmesinin feshi için ............... Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava ve ........... Tüketici Mahkemesi'nde açılan tapu iptal ve tescil davası bekletici mesele yapılarak, bu davalar sonuçlandıktan sonra her iki tarafın şahsi hakkından hangisine değer verileceği belirlenerek bir karar verilmesi gerekeceği-
Satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil, birleştirilen dava sözleşmenin iptali isteği-
Borçlu şirkete Teb. Kan. mad 35 uyarınca, tebligat yapılabilmesi için, adresin borçlunun ticaret sicil adresi olması, bu adrese daha önce bir tebligatın çıkarılması, borçlu şirketin adresten taşınması veya adresin kapalı olması nedeni ile tebligatın yapılamamış olması gerektiği- Noterde yapılan sözleşmede belirtilen adrese Teb. Kan. mad 35/4. maddesine göre tebligat çıkartılamayacağı-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.